Prezentarea Revistei de Silvicultură şi Cinegetică

Editată de Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice – Staţiunea Braşov, în colaborare cu Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere Braşov şi finanţată de RNP (1996-2004), de Societatea Progresul Silvic (2005-2007), şi de proprietarii de păduri (2008-2009), Revista de Silvicultură şi Cinegetică este destinată informării tehnice şi ştiinţifice şi consolidării unităţii corpului silvic. Ea asigură o legătură eficace între cercetare şi practică, între administraţie şi gestionari, între progresul silvic şi difuzarea cunoştinţelor.

Articolele revistei vor putea fi consultate pe site-ul editurii (www.editurasilvica.ro).

Revista de Silvicultură şi Cinegetică se distribuie în mod gratuit începând cu membrii Societăţii Progresul Silvic.

În prezent mai sunt disponibile gratuit, unele numere din revistele din anii 1996-2000, la sediul ICAS – Staţiunea Braşov, de pe strada Cloşca nr. 13.

 

Profilul revistei

Revista de Silvicultură şi Cinegetică publică în fiecare an articole, repartizate în 1-4 reviste anuale cuprinzând:

• Editorial; Articole ştiinţifice şi tehnice; Legislaţie; Protecţia mediului şi riscurile sanitare; Istoria silviculturii şi cinegeticii; Opinii fără frontiere; Aniversări, comemorări; Recenzii de cărţi noi apărute; Revista revistelor; Noutăţi: pe scurt; Cărţi noi apărute; Reclame, propagandă silvică şi de protecţie a mediului; Activitatea diferitelor instituţii silvice sau forestiere (RNP, ministerul de resort, ICAS, facultăţi de silvicultură, ASAS, Societatea “Progresul Silvic” etc.).

Sinteza subiectelor abordate până în prezent relevă aportul Revistei de Silvicultură şi Cinegetică la progresul din domeniu, prin diseminarea noutăţilor ştiinţifice şi tehnice. Acest aport ar putea creşte prin publicarea de: Recenzii ale tezelor de doctorat; „Numere speciale” dedicate unor tematici de referinţă pentru viitor (Progresul tehnic în silvicultură şi cinegetică; Dialogul forestier de-a lungul Prutului; Diagnozele în pădure; Arborii oraşelor; Foioasele preţioase: frasinul, cireşul, paltinul, sorbul; Eco-modele de culturi agro-silvice; Gospodărirea durabilă a arborilor – criterii şi indicatori; Consolidarea pădurilor în vederea schimbărilor climatice; Sănătatea pădurilor din România; Ciuperci invazive; Gestionarea biodiversităţii în păduri; Eco-certificarea în gospodărirea pădurilor etc.).

Cine sunt cititorii revistei?

Beneficiarii revistei se pot categorisii astfel:

• gestionarii pădurilor publice sau private ori a Parcurilor Naţionale şi Naturale, inspectorii teritoriali silvici, în general, ingineri, tehnicieni, pădurari ori rangeri, proprietarii ori administratorii pădurilor;

• responsabilii administrativi ai diferitelor organisme publice ori private, ONG-uri care se ocupă de floră şi faună;

• cercetători, cadre didactice, studenţi ori elevi, de la facultăţi şi şcoli de profil silvic şi de protecţie a mediului;

• masa largă a simpatizanţilor pădurii: naturalişti, ecologi, arhitecţi peisajişti, specialişti în protecţia mediului, medici de la direcţiile sanitare, jurnalişti, studenţi şi elevi din cluburile ecologice etc.

 

Cine sunt autorii articolelor?

Cititorii cei mai fideli ai revistei, convinşi de mesajul şi aportul ei la progresul silviculturii şi cinegeticii pot deveni spontan autorii unor articole.

Autorii aparţin următoarelor categorii:

• specialişti din producţie (administraţia silvică, firme de exploatări forestiere şi prelucrarea lemnului, administratori de parcuri şi alte arii protejate, fonduri de vânătoare şi piscicole), care cunosc bine situaţia de pe teren şi pot prezenta realităţile concrete şi soluţiile găsite pentru rezolvarea lor;

• cercetătorii dornici doritori să difuzeze rezultatele propriilor cercetări în vederea cunoaşterii lor şi aplicării lor în producţie;

• cadrele didactice universitare, care asigură articole de fundamentare ştiinţifică a silviculturii şi de prezentare a tendinţelor silviculturii mondiale etc.;

• reprezentanţii forurilor academice pot asigura articole de dezbatere privind politica forestieră naţională, tendinţele silviculturii mondiale etc.;

• specialişti din sectoare complementare silviculturii;

• responsabilii administrativi, care se exprimă asupra evoluţiei practicii forestiere şi asupra marilor probleme strategice de azi;

• doctoranzii ce abordează tematici apropiate silviculturii, biodiversităţii floristice şi faunistice, protecţiei mediului, industriei lemnului etc. îşi pot face cunoscute publicului de specialitate propriile cercetări în domeniu.

 

Calitatea revistei

Potenţialul intelectual al centrului universitar Braşov se reflectă şi în compoziţia comitetului de redacţie, care cuprinde 9 academicieni (ASAS) şi a comitetului de recenzori format din cadre didactice universitare şi cercetători ştiinţifici de nivel înalt.

Fiecare articol este analizat de redactorul responsabil şi de cel puţin 2 specialişti în domeniul respectiv din comitetul de lectură. Prin aceasta, articolul nu este supus cenzurii, ci este perfecţionat sub aspectul creşterii rigorii şi lizibilităţii, iar autorul este ajutat să-şi atingă mai bine scopul propus.

Revista de Silvicultură şi Cinegetică nu este supraîncărcată de reclame publicitare, acestea rezumându-se la domeniul silvic şi cinegetic şi sunt înlocuite de mesaje ecologice cu prilejul lunii pădurii ori a mediului.

Revista nu are culoare politică şi are paginile deschise pentru „opinii fără frontiere”, dacă acestea sunt reprezentative pentru domeniul silvic, nu constituie un atac la persoană şi sunt exprimate sub o formă acceptabilă.

 

Relaţii cu cititorii şi autorii

Doriţi să răspundeţi la problemele ridicate de revistă?, să propuneţi un articol?, să sugeraţi idei pentru articole? ori subiecte pentru numerele speciale ale revistei? Vă mulţumim şi vă rugăm să adresaţi un mesaj la redacţia revistei pe adresa:

ICAS – Staţiunea Braşov,

str. Cloşca nr. 13, 500040, Braşov

fax : 0268-415.338

telefon: 0720-532.055, 0268-419.936

e-mail: valentinbolea@yahoo.com

 

Modalităţi generale de publicare

Toate persoanele din domeniul gestionării, administraţiei, învăţământului sau cercetării silvice şi cinegetice, ori persoanele pasionate de pădure şi natură, care doresc să împărtăşească experienţa lor, descoperirile lor, reflexiile lor, unui public interesat de pădure şi de mediul natural, sunt invitate să ţină seama de următoarele recomandări :

Revista de Silvicultură şi Cinegetică publică articole originale, netrimise simultan la alte edituri, articole care tratează probleme în toată plenitudinea lor şi sub o formă inteligibilă pentru toţi membrii comunităţii silvice la care se adresează.

În virtutea audienţei largi, a priori favorabile comunicării deschise cu autorii, redactorul responsabil vă face cunoscut autorilor, cu maximă operativitate, observaţiile specialiştilor din comitetul de lectură.

La apariţia revistei, autorii primesc un exemplar al revistei care ţine loc de drept al autorului.

 

Recomandări privind forma articolelor

Articolul va fi clar şi concis, cu maximum 10-13 pagini. Titlul va fi scurt şi explicit, pentru a fi înţeles de către cititorii nespecialişti.

Autorii se vor prezenta prin nume şi prenume, instituţia, adresa, număr de telefon, fax, e-mail.

Articolul va fi structurat pe capitole, desfăşurate logic şi cu legături între ele, numerotate în sistemul decimal: 1, 1.1., 1.2., … În tratarea articolelor, este de dorit să se prezinte şi un stadiu al cunoştinţelor.

Textul în limba română va fi scris, obligatoriu, cu diacritice. Pentru înţelegerea uşoară a textului se vor evita: prescurtările, siglele (ICAS, DS, OS, RNP), termenii tehnici specializaţi, unităţi de măsură nefolosite frecvent ori se vor explica imediat după prima folosire în text. Utilizarea formulelor matematice va fi limitată, numai în cazuri speciale când fără ele nu este posibilă înţelegerea rezultatelor. De asemenea, notele de la subsol vor fi concise şi se vor utiliza numai în cazuri excepţionale.

Se va evita o bibliografie prea voluminoasă, limitându-se numai la cele citate în text, de maniera următoare: „Chiriţă (1969) consideră de mare viitor analizele foliare” sau „Analizele foliare erau considerate de mare viitor de câteva decenii (Chiriţă, 1969)”. Referinţele bibliografice se vor prezenta la încheierea articolului, după următorul model:

Chiriţă C.D., Ionescu M., 1969: Orientări noi în cercetarea relaţiilor sol-plantă lemnoasă şi sol-asociaţie de plante lemnoase. Revista Pădurilor, 8: 400-406.

Bergmann W., 1992: Nutritional Disorders of Plants. Gustav Fisher Verlag, Jena – Stuttgart – New York.

Tabelele, figurile (scheme, desene, hărţi, grafice) şi fotografiile sunt binevenite în text, dar trebuie să fie numerotate separat şi prezentate în limba română şi engleză. Se va evita prezentarea dublă a informaţiei, atât în tabele cât şi în grafice, preferându-se acestea din urmă. Graficele şi denumirile lor vor fi suficient de clare pentru a rămâne lizibile şi după reducerea lor.

Articolele vor avea un rezumat în limba engleză şi română, cuprinzând 10-15 rânduri, maximum 150-200 cuvinte şi respectiv 1000-1200 caractere. Rezumatul va fi urmat de 5 cuvinte cheie. Rezumatul în română al articolelor publicate într-o limbă de circulaţie internaţională vor fi mai ample.

Lucrările se depun la redacţia revistei pe format electronic, pe adresa: valentinbolea@yahoo.com, pe dischetă ori CD. Pentru a facilita prelucrarea la redacţie, vă rugăm să folosiţi: formatul Word pentru texte (TNR 11 pentru text, 10 pentru bibliografie, tabele, rezumat, tabele, titlul figurilor şi tabelelor), formatul Excel pentru tabele, grafice şi formatul jpg pentru fotografii (cu o rezoluţie minimă de 200 dpi). Titlul articolului cu 20 îngroşat, subtitlurile cu 14 îngroşat. Pagina iniţializată: Sus:2 cm, Jos: 2 cm, Stânga: 2 cm, Dreapta: 2 cm, textul scris la 1 rând, fără alineat (Tab), între fraze se bifează opţiunea „ Ad space before paragraf”(adaugă spaţiu înaintea paragrafului).

Separat vor fi trimise detalii despre autori (instituţie, adresă, date de contact – telefon, e-mail şi o fotografie tip buletin).

 

Dr. ing. Valentin Bolea

 

Acest articol a fost publicat în Revista. Salvează legătura permanentă.

Comentariile nu sunt permise.