Prezentare

Societatea “Progresul Silvic” este o organizaţie neguvernamentală, apolitică a inginerilor silvici din silvicultura romaneasca, si nu numai, fiind deschisă şi altor specialişti din alte domenii de activitate din ţară şi străinătate.
Societatea Progresul Silvic este continuatoarea societăţii omonime infiinţate în anul 1886 si desfiinţată abuziv, prin interzicerea oricărei activităţi, în anul 1948. De-a lungul celor aproape 125 de ani de existenţă S.P.S. a avut o istorie bogată fiind, pe rând, susţinută, apoi desfiinţată ca sa fie reînfiinţată după Revoluţia din 1989.
În prezent societatea funcţionează ca şi O.N.G. în baza Ordonanţei de Guvern nr 26 / 2000.

Membrii societăţii

Pot fi membri ai societăţii absolvenţi ai unui institut de studii superioare din domeniul silviculturii, al exploatării lemnului, ştiinţelor naturii, din domeniul social şi tehnic care îmbrăţişează ideile de progres în silvicultură, protecţia mediului, valorificarea pe baze ecologice a resurselor forestiere.
Membrii societăţii pot fi persoane active sau pensionari; pot activa în domeniul de stat sau privat; pot face parte din partide politice, dar nu au dreptul să desfăşoare activitate politică în cadrul Societăţii.
Fiecare membru are obligaţia să plătească cotizaţia anuală.

Scopurile si direcţiile de acţiune ale Societăţii

Pilonii de bază pe care se sprijină activitatea societăţii sunt:

A. Sustinerea silviculturii româneşti, concretizată prin urmatoarele obiective:

 • Să lupte pentru conştientizarea factorilor de decizie la nivel naţional în sensul conservării pădurilor, creşterii semnificative şi constante a suprafeţei împădurite a ţării, precum şi îmbunătăţirii calitative a fondului forestier,
 • Să stăvilească declinul pădurilor, fenomen acut şi constant în ultimele două decenii,
 • Să militeze pentru transpunerea în practică a conceptului de “gestionare durabilă a pădurilor”, prin care se înţelege administrarea şi utilizarea pădurilor astfel încât să li se menţină productivitatea, capacitatea de regenerare, sănătatea, biodiversitatea, pentru a fi în măsură să-şi exercite deplin toate funcţiile sale: ecologice, economice si sociale,
 • Să depună eforturi pentru reîmpădurirea zonelor de câmpie, a celor afectate de eroziune, a celor din bazinele hidrografice expuse pericolului inundaţiilor, a celor afectate de alunecari, precum şi a terenurilor agricole care sunt abandonate şi nu mai sunt exploatate agricol,
 • Să se implice în încurajarea creerii de perdele de protecţie, atât ale terenurilor agricole, cât şi ale căilor de comunicaţie expuse vânturilor puternice,
 • Să susţină adaptarea politicilor silvice la necesităţile legate de schimbările climatice; să susţină programele şi proiectele privind sechestrarea carbonului,
 • Să încurajeze politicile privind creşterea utilizării energiei regenerabile, atât prin înfiinţarea de culturi cu creştere rapidă, cât şi prin utilizarea masei lemnoase de mici dimensiuni;să promoveze tehnologiile moderne care utilizează lemnul în scop energetic,

B. Orientarea corpului silvic pentru servirea ţelurilor propuse, urmărind:

 • Să acţioneze prin toate mijloacele pentru limitarea imixtiunii politice în silvicultură; acordarea de funcţii de conducere specialiştilor performanţi, cu capacitate managerială, pe durate condiţionate doar de performanţele profesionale,
 • Să se implice în activitatea legislativă a forurilor abilitate prin contribuţia efectivă a specialiştilor, precum şi prin exprimarea publică a dezacordului faţă de carenţele din actele normative promovate deja,
 • Să militeze pentru creşterea calităţii în învăţământul silvic în detrimentul cantităţii, în cercetarea ştiinţifică, în amenajarea pădurilor, dar şi în implementarea în practică a regimului silvic la standarde corespunzatoare,
 • Să încurajeze programele de parteneriat naţionale şi internaţionale prin care se monitorizează calitatea aerului, nivelul poluării, starea vegetaţiei, în general, şi a pădurilor, în special, protejarea unor specii de plante şi animale în pericol de dispariţie,
 • Să intre în parteneriate prin care se pot accesa fonduri europene pentru scopuri care corespund obiectivelor societăţii,
 • Să crească numărul membrilor societăţii, prin atragerea, în special a inginerilor silvici din domeniul privat,
 • Să întărească capacitatea financiară a societăţii prin încasarea chiriilor pe imobilele proprietate a S.P.S.,obţinerea de sponsorizări, încasarea cotizaţiilor etc.
 • Să apere interesele profesionale şi sociale ale corpului ingineresc silvic,
 • Pentru realizări deosebite,să stimuleze pe membrii societăţii prin acordarea de premii, diplome, stimulente morale etc.

C. Promovarea conceptelor protective silviculturale şi de mediu în rândul publicului larg, urmarind ca Societatea:

 • Să organizeze acţiuni pentru formarea conştiinţei forestiere în rândul publicului larg si al tineretului, în special, prin toate mijloacele mass media: emisiuni radio- TV, publicaţii, pliante, broşuri, precum şi prin acţiuni practice,
 • Să stimuleze apariţia unor publicaţii prin care se promovează progresul tehnic şi ştiinţific în silvicultură,
 • Să acorde stimulente materiale şi morale celor care se evidenţiază în promovarea conceptelor societăţii şi în acţiunile pe care aceasta le întreprinde

Toate aceste obiective sunt, nu numai ale conducerii centrale din Bucureşti, ci ele stau în faţa tuturor filialelor din ţară, precum şi a celor care vor mai lua fiinţă în viitorul apropiat. Este de dorit ca întreg corpul silvic ingineresc să facă parte din această societate, singura care poate realiza coeziunea profesională şi de breaslă într-o meserie nobilă în care viitorul pădurilor se construieşte în prezent.

Comentariile nu sunt permise.