Propunerile Societatii ”Progresul Silvic” pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 – Codul silvic

*

Text Legea nr.46/2008 – Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 7. -

(4) Este interzisă includerea pădurilor în intravilan.

 

Text Senat

 

Text propus de Comisie (autorul amendamentului)

La articolul 7, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Este interzisă includerea fondului forestier în intravilan, cu excepţia fondului forestier proprietate privată apersoanelor fizice, precum şi a celui proprietate publică şi privată a unităţilor administrativ-teritoriale, care în baza planurilor urbanistice, sunt transformate în păduri – parcuri.”

Autori: Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru administraţie publică

 

Propuneri MMSC

 

Propuneri Societatea „Progresul Silvic”

Propunem mentinerea textului din prezentul Cod Silvic. Altfel, se creaza premisele afectarii ecosistemului „padure” si ale reducerii suprafetelor acoperite cu padure.

„(4) Este interzisă includerea pădurilor în intravilan.”

 

 

 

*

Text Legea nr.46/2008 – Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 11. – (1) Fondul forestier proprietate publică a statului se administrează de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, regie autonomă de interes naţional, aflată sub autoritatea statului, prin autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

 

Text Senat

„Art.11. – (1) Fondul forestier proprietate publică a statului se administrează de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, regie autonomă de interes naţional şi de administratori ai fondului forestier care administrează păduri proprietate publică a statului.

 

Text propus de Comisie (autorul amendamentului)

 

Propuneri MMSC

„Art.11. – (1) Fondul forestier proprietate publică a statului se administrează de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, regie autonomă de interes naţional, aflata sub autoritatea statului, prin autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura, Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice „Marin Dracea”, si de ocolul silvic infiintat de Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

 

Propuneri Societatea „Progresul Silvic”

„Art.11. – (1) Fondul forestier proprietate publică a statului se administrează de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, regie autonomă de interes naţional, aflata sub autoritatea statului, prin autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura, Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice „Marin Dracea”.

 

 

 

*

Text Legea nr.46/2008 – Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 29. - (1) Tăierile rase sunt admise numai în arboretele de molid, pin, salcâm, plop, salcie şi în zăvoaie, precum şi în cazul substituirii ori refacerii unor arborete, în care nu este posibilă aplicarea altor tratamente.

(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), mărimea suprafeţei tăiate ras este de maximum 3 ha. Între suprafeţele tăiate ras se va păstra o distanţă de minimum două înălţimi de arbori.

(4) Realizarea unei tăieri rase prin alăturare cu o altă tăiere rasă este permisă numai după închiderea stării de masiv în suprafaţă tăiată anterior; dacă starea de masiv nu este încheiată într-o perioadă de 7 ani de la prima tăiere rasă este permisă alăturarea, cu condiţia asigurării împăduririi integrale a suprafeţei tăiate anterior.

 

 

Text Senat

„Art. 29. – (1) Tăierile rase sunt admise numai în arboretele de molid, pin, salcâm, plop euramerican, salcie selecţionată şi în zăvoaie, precum şi în cazul substituirii ori refacerii unor arborete, în care nu este posibilă aplicarea altor tratamente;

(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), mărimea suprafeţei de pădure parcursă cu tăieri rase este de maximum 3 ha, cu excepţia arboretelor de plop euramerican şi salcie selecţionată care necesită pregătirea mecanizată a terenului, situaţie în care suprafaţa este de maximum 5 ha. Între suprafeţele parcurse cu tăieri rase se va păstra o distanţă de minimum două înălţimi de arbori.

(4) Realizarea într-un arboret a unei tăieri rase prin alăturare cu o altă tăiere rasă este permisă numai după închiderea stării de masiv în suprafaţă tăiată anterior; dacă starea de masiv nu este încheiată într-o perioadă de 7 ani de la prima tăiere rasă este permisă alăturarea, cu condiţia asigurării împăduririi integrale a suprafeţei tăiate anterior.”

 

Text propus de Comisie (autorul amendamentului)

La articolul 29, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(1) – Nemodificat

(2) – se elimină

(4) – Nemodificat

Autori: Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru administraţie publică

 

 

Propuneri MMSC

Art. 29. - (1) Tăierile rase sunt admise numai în arboretele de molid, pin, salcâm, plop euramerican, salcie selectionata şi în zăvoaie, precum şi în cazul substituirii ori refacerii unor arborete, în care nu este posibilă aplicarea altor tratamente.

(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), mărimea suprafeţei de padure parcursa cu taieri rase este de maximum 3 ha, cu exceptia arboretelor de plop euramerican si salcie selectionata care necesita pregatirea mecanizata a terenului, situatie in care suprafata este de maximum 5 ha. Între suprafeţele parcurse cu tăieri rase se va păstra o distanţă de minimum două înălţimi de arbori.

(4) Realizarea într-un arboret a unei tăieri rase prin alăturare cu o altă tăiere rasă este permisă numai după închiderea stării de masiv în suprafaţă tăiată anterior; dacă starea de masiv nu este încheiată într-o perioadă de 7 ani de la prima tăiere rasă este permisă alăturarea, cu condiţia asigurării împăduririi integrale a suprafeţei tăiate anterior.”

 

Propuneri Societatea „Progresul Silvic”

Sustinem propunerile formulate de catre MMSC, cu mentiunea urmatoare fata de alin.(4), astfel:

(4) Realizarea într-un arboret a unei tăieri rase prin alăturare cu o altă tăiere rasă este permisă numai după închiderea stării de masiv în suprafaţă tăiată anterior.”

 

 

 

*

Text Legea nr.46/2008 – Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 30. - (1) Lucrările de reîmpădurire şi de completare a regenerărilor naturale se execută în termen de cel mult două sezoane de vegetaţie de la tăierea unică sau definitivă.

(2) Lucrările de regenerare, întreţinere a seminţişurilor şi a plantaţiilor şi de îngrijire a arboretelor trebuie astfel executate încât să se realizeze compoziţiile-ţel stabilite prin amenajamentele silvice şi/sau prin studiile de specialitate.

 

Text Senat

La articolul 30, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Art.30. – (1) Lucrările de regenerare artificială şi de completare a regenerărilor naturale se execută în termen de cel mult 2 sezoane de vegetaţie de la tăierea unică sau definitivă.

(2) Lucrările de regenerare, întreţinere a seminţişurilor şi a plantaţiilor şi de îngrijire a arboretelor trebuie astfel executate încât să se realizeze compoziţiile stabilite prin amenajamentele silvice şi/sau prin studiile de specialitate.”

 

 

Text propus de Comisie (autorul amendamentului)

– Nemodificat

La articolul 30, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alin. (5) şi (6) cu următorul cuprins.

„(5) Lucrările de regenerare, întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, precum şi de îngrijire a arboretelor se realizează de ocoale silvice sau de către persoane juridice atestate în condiţiile legii.

(6) Regulamentul şi criteriile de atestare se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură cu consultarea asociaţiilor şi organizaţiilor profesionale cu recunoaştere naţională.”

Autori: Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru administraţie publică

 

Propuneri MMSC

La art.(30), alin. (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(1) Lucrarile de regenerare artificiala si de completare a regenerarilor naturale se executa in termen de cel mult 2 sezoane de vegetatie de la taierea unica sau definitiva.

(2)Lucrarile de regenerare, intretinere a semintisurilor si a plantatiilor si de ingrijire a arboretelor trebuie astfel executate incat sa se realizeze compozitiile stabilite prin amenajamentele silvice si/sau prin studiile de specialitate”.

La art.30, dupa alin.(4) se introduc doua noi aliniate, alin.(5) si (6) cu urmatorul cuprins:

(5) Lucrarile de regenerare, intretinere a semintisurilor si plantatiilor, precum si de ingrijire a arboretelor se realizeaza de ocoale silvice sau de catre persoane juridice atestate in conditiile legii.

(6) Regulamentul si criteriile de atestare se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura cu consultarea asociatiilor si organizatiilor profesionale cu recunoastere nationala”.

 

Propuneri Societatea „Progresul Silvic”

„Art.30. – (1) Lucrările de regenerare artificială şi de completare a regenerărilor naturale se execută în termen de cel mult 2 sezoane de vegetaţie de la tăierea unică sau definitivă a arboretului.

Pentru alin (2) sustinem formularea MMSC:

(2) Lucrările de regenerare, întreţinere a seminţişurilor şi a plantaţiilor şi de îngrijire a arboretelor trebuie astfel executate încât să se realizeze compoziţiile tel stabilite prin amenajamentele silvice şi/sau prin studiile de specialitate.”

La articolul 30, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alin. (5) şi (6) cu următorul cuprins.

”(5) Lucrările de regenerare, întreţinere a seminţişurilor şi plantaţiilor, precum şi de îngrijire a arboretelor se realizează de ocoale silvice si de catre persoane juridice, atestate de către o comisie care funcţionează în cadrul asociaţiilor profesionale recunoscute la nivel naţional.

(6) Regulamentul şi criteriile de atestare prevazute la alin.(5) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, la propunerea asociaţiilor şi organizaţiilor profesionale cu recunoastere națională.”

 

 

 

*

Text Legea nr.46/2008 – Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 33. -

(2)

a) contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier proprietate publică a statului;

f) 15-25% din valoarea masei lemnoase autorizate spre exploatare, provenită din produse principale şi accidentale I, calculată la nivelul preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior; pentru pădurile proprietate publică a statului, nivelul procentului anual se stabileşte de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva; pentru celelalte forme de proprietate forestieră, nivelul procentului anual se stabileşte, după caz, de ocoalele silvice prevăzute la art. 10 alin. (2). Această sumă se virează de către cumpărătorii/titularii autorizaţiilor de exploatare direct în contul administratorului sau prestatorului de servicii silvice;

g) sumele reprezentând cheltuielile de reinstalare a vegetaţiei forestiere pentru terenurile ocupate temporar din fondul forestier proprietate publică a statului;

c) reinstalarea pădurii pe terenurile ocupate temporar din fondul forestier;

g) efectuarea lucrărilor de îngrijire a arboretelor tinere, degajări şi curăţări;

h) cumpărarea de terenuri, în conformitate cu metodologia de stabilire a echivalenţei valorice a terenurilor şi de calcul al obligaţiilor băneşti.

(7) În cazul fondului forestier proprietate privată şi proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, după acoperirea cheltuielilor din fondul de conservare şi regenerare a pădurilor pentru destinaţiile prevăzute la alin. (3) lit.a)-d), sumele rămase disponibile după reţinerea impozitului se pot restitui proprietarului, la cerere.

 

 

Text Senat

La articolul 33, literele a), f) şi g) ale alineatului (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier proprietate publică a statului, în cazul în care nu se oferă teren în compensare;

f) maxim 10% din valoarea masei lemnoase autorizate spre exploatare, provenită din produse principale şi accidentale I, calculată la nivelul preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior; pentru pădurile proprietate publică a statului, nivelul procentului anual se stabileşte de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva; pentru celelalte forme de proprietate forestieră, nivelul procentului anual se stabileşte, după caz, de ocoalele silvice prevăzute la art. 10 alin. (2). Această sumă se virează de către cumpărătorii/titularii autorizaţiilor de exploatare direct în contul administratorului sau prestatorului de servicii silvice;

g) sumele reprezentând cheltuielile de reinstalare a vegetaţiei forestiere pentru terenurile ocupate temporar din fondul forestier proprietate publică a statului şi al unităţilor teritorial administrative;

La articolul 33, literele g) şi h) ale alineatului (3), se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„g) efectuarea lucrărilor de degajări şi curăţiri;

h) cumpărarea de terenuri cu destinaţie agricolă sau forestieră.”

La articolul 33, după litera h) a alineatului (3) se introduce o nouă literă, litera i) cu următorul cuprins:

„i) gospodărirea pădurilor cu funcţii speciale de protecţie.”

La articolul 33, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(7) În cazul fondului forestier proprietate privată şi proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, după acoperirea cheltuielilor din fondul de conservare şi regenerare a pădurilor pentru destinaţiile prevăzute la alin.(3) lit.a)-d), sumele rămase disponibile se restituie, la cerere, proprietarului, după reţinerea impozitului.

 

Text propus de Comisie (autorul amendamentului)

46. La articolul 33 alineatul (2), literele a), f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

”a) – Nemodificată

f) 10-25% din valoarea masei lemnoase autorizate spre exploatare, provenită din produse principale şi 25 % din valoarea masei lemnoase provenite din produse accidentale I, calculată la nivelul preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior; pentru fondul forestier proprietate publică a statului, nivelul procentului anual, în cazul produselor principale, se stabileşte de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, respectiv de Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice «Marin Drăcea», reorganizat potrivit prevederilor prezentei legi; pentru celelalte forme de proprietate forestieră, nivelul procentului anual, în cazul produselor principale, se stabileşte de ocoalele silvice prevăzute la art. 10 alin. (2). Sumele astfel determinate se virează de către cumpărătorul masei lemnoase, în contul administratorului fondului forestier sau prestatorului de servicii silvice, pentru acesta;

g) sumele reprezentând cheltuielile de instalare/reinstalare a vegetaţiei forestiere pentru terenurile oferite în compensare/ocupate temporar, precum şi cheltuielile necesare până la realizarea stării de masiv pentru terenurile din fondul forestier proprietate publică a statului;”

La articolul 33 alineatul (2), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j) cu următorul cuprins:

„j) diferenţa din valoarea rezultată în urma evaluării vegetaţiei forestiere aferentă terenurilor care fac obiectul schimbului, pentru situaţia în care valoarea vegetaţiei forestiere a terenului proprietate publică a statului este mai mare decât valoarea vegetaţiei forestiere a terenului cu care se realizează schimbul.”

La articolul 33 alineatul (3), literele c), g) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„c) reinstalarea pădurii pe terenurile ocupate temporar din fondul forestier naţional;”

g) – Nemodificată

h) cumpărarea de terenuri cu sau fără vegetaţie forestieră în conformitate cu metodologia elaborată prin hotărâre a Guvernului;”

La articolul 33 alineatul (3), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i) cu următorul cuprins:

„i) gospodărirea pădurilor cu funcţii speciale de protecţie în condiţiile în care nu este reglementat procesul de producţie.”

Autori: Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru administraţie publică

 

 

Propuneri MMSC

La art. 33, literele a), c), f) si g) ale alineatului (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„ (2) a) contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier proprietate publică a statului, in cazul in care nu se ofera teren in compensare;

c) 40% din cuantumul chiriei pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier proprietate publica a statului;

f) 10-25% din valoarea masei lemnoase autorizate spre exploatare, provenită din produse principale şi accidentale I, calculată la nivelul preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior; pentru fondul forestier proprietate publică a statului, nivelul procentului anual, in cazul produselor principale, se stabileşte de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, respectiv de Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice „Marin Dracea”, reorganizat potrivit prevederilor prezentei legi si de ocolul silvic infiintat de Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat; pentru celelalte forme de proprietate forestieră, nivelul procentului anual, in cazul produselor principale, se stabileşte de ocoalele silvice prevăzute la art. 10 alin. (2). Suma astfel determinata se virează de către vanzatorul masei lemnoase in contul administratorului/prestatorului de servicii silvice;

g) sumele reprezentând cheltuielile de instalare/reinstalare a vegetaţiei forestiere pentru terenurile care fac obiectul compensarii/ocuparii temporare, precum si cheltuielile necesare pana la realizarea starii de masiv pentru terenurile din fondul forestier national;

La art.33, dupa lit.i) a alineatului (2) se introduce o noua litera, lit.j), cu urmatorul cuprins:

„j)diferenta de valoare rezultata in urma evaluarii vegetatiei forestiere aferenta terenurilor care fac obiectul schimbului, pentru situatia in care valoarea vegetatiei forestiere de pe terenul proprietate publica a statului este mai mare decat valoarea vegetatiei forestiere de pe terenul cu care se realizeaza schimbul”.

La art.33, lit.c), g) si h) ale alineatului (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

c) reinstalarea pădurii pe terenurile ocupate temporar din fondul forestier national;

g) efectuarea lucrărilor de degajări şi curăţări;

h) cumpărarea de terenuri cu destinatie agricola sau forestiera”.

La art.33 după litera h) a alineatului (3), se introduce o nouă literă, litera i) cu următorul cuprins:

„i) gospodărirea pădurilor cu funcţii speciale de protecţie în condiţiile în care nu este reglementat procesul de producţie lemnoasa.”

La art.33 alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(7) În cazul fondului forestier proprietate privată şi proprietate publică a unităţilor administrative teritoriale, după acoperirea cheltuielilor din fondul de conservare şi regenerare a pădurilor pentru destinaţiile prevăzute la alin. (3) lit.a)-d), sumele rămase disponibile se restituie, la cerere, proprietarului, după reţinerea impozitului.”

 

 

Propuneri Societatea „Progresul Silvic”

La art.33 alineatul (2) propunem urmatorul text pentru lit.f):

„f) 25% din valoarea de vanzare a masei lemnoase autorizata spre exploatare, provenita din produse principale si accidentale I. Fondul de conservare se constituie de catre proprietar sau administrator/prestator servicii silvice, dupa facturarea masei lemnoase”. (similar cu aplicarea T.V.A.)

 

 

 

*

Text Legea nr.46/2008 – Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare

Art.34 – Terenurile forestiere proprietate publica a statului nu fac obiectul constiturii dreptului de proprietate sau al vreunui dezmembramant al acestuia.

 

Text Senat

 

Text propus de Comisie (autorul amendamentului)

 

Propuneri MMSC

La art.34 se introduc doua noi alineate, alin.(2) si (3) cu urmatorul cuprins:

„(2)Proprietatea forestiera nu poate fi divizata sub limita de 1 ha prin acte juridice translative de proprietate.

(3) In cazul in care, prin deschiderea unei succesiuni, datorita numarului de mostenitori, se creeaza posibilitatea nerespectarii prevederilor alin.(2), se constituie mostenirea in favoarea unui/unor mostenitori, la nivelul minim prevazut in prezenta lege, cu plata de sulta de cel/cei in favoarea caruia/carora s-a constituit mostenirea”.

(4) In cazul in care conditia prevazuta la alin.(3) nu este indeplinita, nici prin partaj voluntar, nici prin partaj judiciar, intr-un termen de 3 ani de la data decesului proprietarului, proprietatea forestiera respectiva intra in proprietatea statului, acesta despagubind mostenitorii la valoarea stabilita printr-un regulament aprobat prin ordin al autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

(5) Nerespectarea alin.(2) – (4) se sanctioneaza cu nulitatea absoluta a actelor de proprietate.”

 

 

Propuneri Societatea „Progresul Silvic”

Sustinem formularea propusa de catre minister.

Propunerea initiala a SPS este cea precizata in textul actual al proiectului MMSC la alin.(4), respectiv:

„(4) In cazul in care conditia prevazuta la alin.(3) nu este indeplinita, nici prin partaj voluntar, nici prin partaj judiciar, in termen de 1 an de la data decesului proprietarului, proprietatea forestiera respectiva intra in proprietatea statului, acesta despagubind mostenitorii la valoarea stabilita printr-un regulament aprobat prin ordin al autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.”

 

 

 

*

Text Legea nr.46/2008 – Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 37. – (1) Pot fi scoase definitiv din fondul forestier naţional, doar cu condiţia compensării acestora, fără reducerea suprafeţei fondului forestier şi cu plata anticipată a obligaţiilor băneşti, numai terenurile necesare realizării sau extinderii următoarelor categorii de obiective:

a) necesare explorării şi exploatării următoarelor resurse minerale: cărbuni, roci utile, agregate minerale, minereuri ape minerale, surse de energie alternativă, petrol şi gaze naturale;

Text Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 193/2008

b) structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, unităţi de cult, obiective sociale, sportive şi medicale, construcţii hidrotehnice de interes local. În înţelesul prezentei legi, categoria obiective sociale nu include locuinţele individuale şi ansamblurile rezidenţiale edificate în fondul forestier proprietate publică;

Text Legea nr.193/2009

c) locuinţe sau case de vacanţă, numai în fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice;

Text Legea nr.193/2009

d) obiective instalate în fondul forestier înainte de anul 1990, cuprinse în amenajamentele silvice în vigoare la data de 1 ianuarie 1990, la categoria „ocupaţii şi litigii”.

e) reţele de surse de apă potabilă şi canalizare, reţele şi sisteme de comunicaţii, precum şi drumuri de interes judeţean şi local;

Text Legea nr.193/2009

f) repararea şi întreţinerea reţelelor de transport petrol, gaze naturale şi energie electrică.

Text Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 193/2008

(2) Amplasarea obiectivelor prevăzute la alin. (1) lit. c) se face cu respectarea următoarelor condiţii, care trebuie îndeplinite cumulativ:

a) construcţia şi terenul pe care se amplasează sunt proprietatea aceleiaşi persoane;

b) suprafaţa maximă care poate face obiectul scoaterii definitive din fondul forestier, incluzând construcţia, accesul şi împrejmuirea, este de maximum 5% din suprafaţa proprietăţii forestiere, dar nu mai mare de 200 m2.

(3) Compensarea prevăzută la alin. (1) se realizează fizic cu un teren care are de cinci ori valoarea terenului care se scoate definitiv din fondul forestier, iar suprafaţa terenului dat în compensare nu poate fi mai mică decât de trei ori suprafaţa terenului care face obiectul scoaterii din fondul forestier.

(4) Terenurile cu care se realizează compensarea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie numai din afara fondului forestier naţional, dar limitrofe acestuia, apte de a fi împădurite. În situaţia în care suprafaţa minimă a unui teren cu care se realizează compensarea este mai mare de 20 ha, acesta poate să nu fie limitrof fondului forestier, dar trebuie să fie compact. Nu se poate realiza compensarea cu terenuri situate în zona alpină şi subalpină.

(5) Pentru terenurile prevăzute la alin. (4) sunt obligatorii înscrierea în amenajamentele silvice şi asigurarea administrării sau serviciilor silvice în termen de 30 de zile de la data aprobării scoaterii definitive din fondul forestier, precum şi împădurirea în maximum două sezoane de vegetaţie.

(6) Nu se admite compensarea cu terenuri limitrofe perdelelor forestiere de protecţie.

(7) În judeţele în care suprafaţa fondului forestier este sub 16% din suprafaţa judeţului, compensarea se realizează numai cu terenuri din cadrul aceluiaşi judeţ.

(8) Terenurile scoase definitiv din fondul forestier şi terenurile primite în compensare dobândesc situaţia juridică a terenurilor pe care le înlocuiesc.

 

Text Senat

Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 37. – (1) Pot fi scoase definitiv din fondul forestier naţional, doar cu condiţia compensării acestora, fără reducerea suprafeţei fondului forestier şi cu plata anticipată a obligaţiilor băneşti, numai terenurile necesare realizării sau extinderii următoarelor categorii de obiective:

a) necesare explorării şi exploatării următoarelor resurse minerale: cărbuni, roci utile, agregate minerale, minereuri;

b) structuri de primire turistică, unităţi de cult, obiective sociale, sportive şi medicale. În înţelesul prezentei legi, categoria obiective sociale nu include locuinţele individuale şi ansamblurile rezidenţiale edificate în fondul forestier proprietate publică;

c) locuinţe sau case de vacanţă, numai în fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice;

d) obiective instalate în fondul forestier înainte de anul 1990, cuprinse în amenajamentele silvice în vigoare la data de 1 ianuarie 1990, la categoria „ocupaţii şi litigii”;

e) surse şi reţele de apă minerală, de apă potabilă şi canalizare, surse şi reţele de energie alternativă, reţele şi sisteme de comunicaţii, drumuri de interes judeţean şi local, precum şi construcţii hidrotehnice de interes local;

f) obiective necesare explorării, exploatării resurselor de petrol şi gaze naturale, precum şi instalarea, repararea, întreţinerea, dezafectarea reţelelor de transport şi distribuţie petrol, gaze naturale sau energie electrică.

(2) Amplasarea obiectivelor prevăzute la alin. (1) lit. c) se face cu respectarea următoarelor condiţii, care trebuie îndeplinite cumulativ:

a) construcţia şi terenul pe care se amplasează sunt proprietatea aceleiaşi persoane;

b) la nivelul unei proprietăţi suprafaţa maximă care poate face obiectul scoaterii definitive din fondul forestier, incluzând construcţia, accesul şi împrejmuirea, nu poate fi mai mare de 200 mp.

(3) Compensarea prevăzută la alin. (1) se realizează fizic cu un teren care are de cinci ori valoarea terenului care se scoate definitiv din fondul forestier, iar suprafaţa terenului dat în compensare nu poate fi mai mică decât de trei ori suprafaţa terenului care face obiectul scoaterii din fondul forestier.

(4) Prin derogare de la prevederile alin.(3), pentru suprafeţele mai mici de 0,02 ha, beneficiarul scoaterii definitive poate să nu ofere teren în compensare, situaţie în care este obligat la plata unei taxe, anticipat aprobării, egală cu contravaloarea terenului care se oferă în compensare, taxa care se virează în fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică şi are ca destinaţie cumpărarea de terenuri şi împădurirea terenurilor degradate.

(5) Taxa procentuală prevăzută la Anexa nr. 2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică la calculul obligaţiilor băneşti, este 100 în cazul scoaterilor definitive cu compensare a terenurilor din fondul forestier naţional.

(6) Terenurile cu care se realizează compensarea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie numai din afara fondului forestier naţional, dar limitrofe acestuia, apte de a fi împădurite. În situaţia în care suprafaţa minimă a unui teren cu care se realizează compensarea este mai mare de 20 ha, acesta poate să nu fie limitrof fondului forestier, dar trebuie să fie compact. Nu se poate realiza compensarea cu terenuri situate în zona alpină şi subalpină.

(7) În judeţele în care suprafaţa fondului forestier este sub 20% din suprafaţa judeţului, compensarea se realizează numai cu terenuri din cadrul aceluiaşi judeţ.

(8) Terenurile scoase definitiv din fondul forestier şi terenurile primite în compensare dobândesc situaţia juridică a terenurilor pe care le înlocuiesc.

 

Text propus de Comisie (autorul amendamentului)

Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) – Se elimină.

„a) explorarea şi exploatarea resurselor minerale: cărbuni, roci utile, agregate minerale, minereuri;

b) structuri de primire turistică, unităţi de cult, obiective sociale, sportive şi medicale; în înţelesul prezentei legi, categoria obiective sociale nu include locuinţele individuale şi ansamblurile rezidenţiale edificate în fondul forestier proprietate publică;”

c) – Nemodificată

„d) obiective cu caracter definitiv, realizate în fondul forestier înainte de anul 1990, precum şi suprafeţele aferente activelor vândute în condiţiile legii, de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva;

e) surse şi reţele de apă şi de canalizare, surse şi reţele de energie din resurse regenerabile, reţele şi sisteme de comunicaţii, drumuri de interes judeţean şi local, precum şi construcţii şi lucrări hdrotehnice;

f) explorarea, exploatarea resurselor de petrol şi gaze naturale, precum şi instalarea, repararea, întreţinerea, dezafectarea reţelelor de transport sau distribuţie petrol, gaze naturale sau energie electrică.”

(2) Amplasarea obiectivelor prevăzute la alin. (1) lit. c) se face cu respectarea condiţiei ca la nivelul unei proprietăţi suprafaţa maximă ca poate face obiectul scoaterii definitive din fondul forestier naţional incluzând construcţia, accesul şi împrejmuirea nu poate fi mai mare de 200 metri pătraţi;

suprafaţa destinată pentru acces va reprezenta fond forestier naţional, categoria de folosinţă drumuri forestiere.

(3) Compensarea prevăzută la alin. (1) se realizează fizic cu un teren care are de cinci ori valoarea terenului care se scoate definitiv din fondul forestier naţional, iar suprafaţa terenului dat în compensare nu poate fi mai mică decât de trei ori suprafaţa terenului care face obiectul scoaterii din fondul forestier naţional; la realizarea obiectivelor al căror beneficiar este o unitate administrativ teritorială, pe terenurile forestiere aflate în proprietatea acesteia, compensarea se realizează în echivalenţă valorică de 1/1, suprafaţa terenului oferit în compensare trebuie să fie cel puţin egală cu suprafaţa terenului care face obiectul scoaterii definitive.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), pentru suprafeţele mai mici de 0,02 ha, beneficiarul scoaterii definitive poate să nu ofere teren în compensare, situaţie în care este obligat anticipat aprobării, la plata unei sume de două ori mai mare decât valoarea terenului care face obiectul scoaterii, sumă care se virează la fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, situaţie în care nu achită cheltuieli de instalare şi întreţinere a vegetaţiei forestiere până la realizarea stării de masiv, şi are ca destinaţie cumpărarea de terenuri şi împădurirea terenurilor degradate.”

(5) – Nemodificat

„(6) Terenurile cu care se realizează compensarea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie numai din afara fondului forestier naţional, dar limitrofe acestuia, apte de a fi împădurite. În situaţia în care suprafaţa minimă a unui teren cu care se realizează compensarea este mai mare de 20 ha, acesta poate să nu fie limitrof fondului forestier, dar trebuie să fie compact. Nu se poate realiza compensarea cu terenuri situate în zona de stepă, alpină şi subalpină.

(7) În judeţele în care suprafaţa fondului forestier este sub 30% din suprafaţa judeţului, compensarea se realizează numai cu terenuri din cadrul aceluiaşi judeţ.

(8) Terenurile scoase definitiv din fondul forestier naţional şi terenurile primite în compensare dobândesc situaţia juridică a terenurilor pe care le înlocuiesc şi se înscriu în cartea funciară în baza procesului-verbal de predare-primire a respectivelor terenuri, încheiate între părţi.”

Autori: Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru administraţie publică

 

Propuneri MMSC

Art.37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art.37 – (1) Pot fi scoase definitiv din fondul forestier naţional, doar cu condiţia compensării acestora, fără reducerea suprafeţei fondului forestier şi cu plata anticipată a obligaţiilor băneşti, numai terenurile necesare realizării sau extinderii următoarelor categorii de obiective:

„a) necesare explorării şi exploatării urmatoarelor resurse minerale: cărbuni, roci utile, agregate minerale, minereuri;

b) structuri de primire turistică, unităţi de cult, monumente istorice, obiective sociale, sportive şi medicale; în înţelesul prezentei legi, categoria obiective sociale nu include locuinţele individuale şi ansamblurile rezidenţiale edificate în fondul forestier proprietate publică;

c) case de vacanta, numai in fondul forestier proprietate privata a persoanelor fizice si juridice, numai la liziera padurii;

„d) obiective instalate în fondul forestier national înainte de anul 1990, precum şi suprafeţele aferente activelor vândute în condiţiile legii, de Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva;

e) surse şi reţele de apă şi de canalizare, surse şi reţele de energie din resurse convenţionale sau regenerabile, reţele şi sisteme de comunicaţii, drumuri de interes judeţean şi local, parcuri recreative, precum şi lucrări şi construcţii hidrotehnice;

f) explorarea, exploatarea resurselor de petrol şi gaze naturale, precum şi instalarea, repararea, întreţinerea, dezafectarea reţelelor de transport sau distribuţie petrol, gaze naturale sau energie electrică.”

(2) Amplasarea obiectivelor prevăzute la alin. (1) lit. c) se face cu respectarea următoarelor condiţii, care trebuie îndeplinite cumulativ:

a) construcţia şi terenul pe care se amplasează sunt proprietatea aceleiaşi persoane;

b) suprafaţa maximă care poate face obiectul scoaterii definitive din fondul forestier, incluzând construcţia, accesul şi împrejmuirea, este de maximum 5% din suprafaţa proprietăţii forestiere, dar nu mai mare de 200 m2.

(3) Compensarea prevăzută la alin. (1) se realizează fizic cu un teren care are de cinci ori valoarea terenului care se scoate definitiv din fondul forestier naţional, iar suprafaţa terenului dat în compensare nu poate fi mai mică decât de trei ori suprafaţa terenului care face obiectul scoaterii din fondul forestier naţional; la realizarea obiectivelor prevăzute la alin. (1) lit. e), al căror beneficiar este o unitate administrativ-teritorială, pe terenurile forestiere aflate în proprietatea acesteia, compensarea se realizează în echivalenţă valorică de 1/1, iar suprafaţa terenului ce face obiectul compensarii trebuie să fie cel puţin egală cu suprafaţa terenului care face obiectul scoaterii definitive.

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), pentru suprafeţele mai mici de 0,02 ha, beneficiarul scoaterii definitive poate să nu ofere teren în compensare, situaţie în care trebuie sa plateasca anticipat aprobării, o suma de 5 ori mai mare decât valoarea terenului care face obiectul scoaterii, sumă care se virează la fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, situaţie în care nu achită cheltuieli de instalare şi întreţinere a vegetaţiei forestiere până la realizarea stării de masiv.

(5) Taxa procentuală prevăzută la Anexa nr. 2 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică la calculul obligaţiilor băneşti, este 100 în cazul scoaterilor definitive cu compensare a terenurilor din fondul forestier naţional.

(6) Terenurile cu care se realizează compensarea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie numai din afara fondului forestier naţional, dar limitrofe acestuia, apte de a fi împădurite. În cazul în care suprafaţa minimă a unui teren cu care se realizează compensarea este mai mare de 20 ha, acesta poate să nu fie limitrof fondului forestier, dar trebuie să fie compact. Nu se poate realiza compensarea cu terenuri situate în zonele de stepă, alpină şi subalpină

(7) În judeţele în care suprafaţa fondului forestier este sub 30% din suprafaţa judeţului, compensarea se realizează numai cu terenuri din cadrul aceluiaşi judeţ.

(8) Terenurile pentru care a fost emisa aprobarea de scoatere definitiva din fondul forestier national si terenurile preluate in compensare dobandesc situatia juridica a terenurilor pe care le inlocuiesc si se inscriu in cartea funciara in baza actului de aprobare si a procesului-verbal de predare-primire, incheiat intre parti.

(9) La amplasarea la distante mai mici de 50 m de liziera padurii, in afara fondului forestier, a unor constructii, beneficiarii acestora sunt obligati sa obtina avizul structurii teritoriale a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.”

 

Propuneri Societatea „Progresul Silvic”

Pentru art. 37 alineatul (2), lit. b), sustinem urmatoarea formulare:

„ b) suprafata maximă care poate face obiectul scoaterii definitive din fondul forestier, incluzând constructia, accesul si împrejmuirea, este de maximum 5% din suprafata proprietătii forestiere, dar nu mai mare de 200 m2.”

Pentru alin.(3) propunem urmatorul text:

„(3) Compensarea prevazuta la alin.(1) se realizeaza fizic cu un teren care are de cinci ori valoarea terenului care se scoate definitiv din fondul forestier national, iar suprafata terenului dat in compensare nu poate fi mai mica decat de trei ori suprafata terenului care face obiectul scoaterii din fondul forestier national.”

Nu sustinem nici un fel de exceptie de la regula compensarii fondului forestier. Ca atare, propunem eliminarea prevederii de la art.37 alin.(4) din textul propus de MMSC, referitoare la introducerea unor situatii in care se poate face scoaterea din fond forestier fara compensare, aceasta favorizand diminuarea fondului forestier national.

Sustinem eliminarea propunerii formulata la alin.(5), intrucat procentul propus de 100, reprezentand 100%, conduce, practic, la neaplicarea taxei procentuale prevazuta de Legea nr.18/1991.

 

 

 

 

*

Text Legea nr.46/2008 – Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 50. - Persoanele fizice care constată incendii în pădure, în perdele forestiere sau pe terenuri degradate pe care s-au realizat lucrări de împădurire sunt obligate să le anunţe imediat celei mai apropiate unităţi silvice şi să participe la stingerea lor.

 

Text Senat

Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.50. –  Persoanele fizice care constată incendii în fondul forestier naţional sunt obligate să le anunţe imediat celei mai apropiate unităţi silvice şi să participe la stingerea lor.”

 

 

Text propus de Comisie (autorul amendamentului)

 – Nemodificat

 

 

Propuneri MMSC

Articolul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.50. –  Persoanele fizice care constată incendii în fondul forestier naţional sunt obligate să le anunţe imediat celei mai apropiate unităţi silvice şi să participe la stingerea lor.”

 

 

Propuneri Societatea „Progresul Silvic”

Art. 50. „- Persoanele fizice care constată incendii în pădure, în perdele forestiere sau pe terenuri degradate pe care s-au realizat lucrări de împădurire sunt obligate să le anunţe imediat la „apelul unic de urgenta ”– 112 sau la cea mai apropiata unitate silvica şi să participe la stingerea lor.”

Obs.: Majoritatea persoanelor (trecatori, vizitatori etc.) nu stiu unde este ocolul silvic sau numarul de telefon al unitatilor silvice.

 

 

 

*

Text Legea nr.46/2008 – Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 54 – (1) Accesul public în pădure este permis numai în zone amenajate şi pe trasee marcate în acest sens.

(2) Accesul public în pădure cu autovehicule, motociclete, ATV-uri sau mopede este interzis, cu excepţia activităţilor sportive, de recreere şi turism, care se pot practica numai cu acordul proprietarului sau al administratorului pădurilor proprietate publică a statului.

 

Text Senat

 

Text propus de Comisie (autorul amendamentului)

 

Propuneri MMSC

Art. 54, alin. (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Accesul public in fondul forestier national cu autovehicule, motociclete, ATV-uri sau mopede este interzis, cu exceptia activitatilor sportive, de recreere si turism, care se pot practica numai cu acordul administratorului sau a proprietarului, cu avizul sefului ocolului silvic in cazul asigurarii serviciilor silvice.”

 

Propuneri Societatea „Progresul Silvic”

Sustinem propunerea formulata de minister pentru alin.(2). Prezenta tot mai mare in unele zone de padure a acestor autovehicule deranjeaza linistea vanatului si in general a faunei, degradeaza solul etc, afectand intreg ecosistemul.

 

 

 

*

Text Legea nr.46/2008 – Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 59. – (1) Volumul maxim de lemn ce se poate recolta din păduri nu poate depăşi posibilitatea stabilită prin amenajament silvic.

(2) Volumul maxim de lemn ce se poate recolta anual din păduri nu poate depăşi posibilitatea anuală.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), se poate depăşi posibilitatea anuală cu volumul de lemn nerecoltat din anii anteriori de aplicare a amenajamentului silvic în vigoare.

(4) Produsele accidentale se recoltează integral.

(5) Volumul produselor accidentale I, rezultate în urma acţiunii factorilor biotici şi abiotici şi din defrişări legale, care apar în subunităţi de gospodărire în care se reglementează procesul de producţie lemnoasă, precum şi volumul rezultat în urma tăierilor ilegale în anul precedent în unitatea de producţie şi protecţie se precomptează din posibilitatea de produse principale.

(6) În situaţia în care volumul arboretelor puternic afectate de calamităţi naturale este mai mare decât posibilitatea anuală, aceasta poate fi depăşită cu aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(7) Volumul prevăzut la alin. (6), care depăşeşte posibilitatea anuală, se precomptează în anii următori de aplicare a amenajamentului silvic.

(8) Precomptarea se realizează în cadrul aceleiaşi proprietăţi.

(9) Se interzice compensarea volumului de recoltat, prevăzut de amenajamentul silvic din unităţi amenajistice inaccesibile, cu volume echivalente din unităţi amenajistice situate în zone accesibile.

 

 

Text Senat

Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 59. – (1) Volumul de lemn care se recoltează ca produse principale într-o unitate de producţie/protecţie, nu poate depăşi posibilitatea produselor principale stabilită prin amenajamentul silvic, pentru perioada de valabilitate a acestuia.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), posibilitatea de produse principale poate fi depăşită în situaţiile impuse de recoltarea obligatorie a volumului de lemn rezultat din produse accidentale I.

(3) Suprafaţa arboretelor prevăzută în amenajament a fi parcursă cu lucrări de îngrijire şi de conducere este minimală.

(4) Volumul rezultat prin executarea tăierilor de îngrijire, de conducere şi de igienă se recoltează cu respectarea prevederilor normelor tehnice specifice şi în funcţie de starea arboretelor.

(5) Produsele accidentale se recoltează integral.

(6) În situaţia în care volumul arboretelor puternic afectate de calamităţi naturale este mai mare decât posibilitatea, aceasta poate fi depăşită cu aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

(7) Volumul produselor accidentale I înregistrate în unităţi de gospodărire în care se reglementează procesul de producţie lemnoasă, precum şi volumul rezultat în urma tăierilor ilegale în anul precedent se precomptează din posibilitatea de produse principale.

(8) Precomptarea se realizează în cadrul aceleiaşi proprietăţi.”

 

 

Text propus de Comisie (autorul amendamentului)

Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 59. – (1) – Nemodificat

(2) Volumul de lemn prevăzut la alin. (1) ce se poate recolta anual din păduri nu poate depăşi posibilitatea anuală.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), posibilitatea anuală de produse principale poate fi depăşită în situaţiile impuse de evoluţia stării de regenerare, la propunerea ocolului silvic şi cu avizul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, precum şi în situaţiile impuse de recoltarea obligatorie a volumului de lemn rezultat din produse accidentale I.

(4) Suprafaţa arboretelor prevăzută în amenajament a fi parcursă cu lucrări de îngrijire şi de conducere este minimală.

(5) Volumul rezultat prin executarea tăierilor de îngrijire, de conducere şi de igienă se recoltează cu respectarea prevederilor normelor tehnice specifice şi în funcţie de starea arboretelor.

(6) Produsele accidentale se recoltează integral.

(7) Volumul produselor accidentale I înregistrate în unităţi de gospodărire în care se reglementează procesul de producţie lemnoasă, precum şi volumul arborilor tăiaţi ilegal se precomptează din posibilitatea de produse principale.

(8) – Nemodificat

(9) În situaţia în care volumul de lemn recoltat din produse principale însumat cu cel aprobat a se recolta ca produse accidentale I, depăşeşte posibilitatea prevăzută la alin. (1), se elaborează, cu aprobarea Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultura din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, un nou amenajament.

(10) În situaţia în care volumul arboretelor puternic afectaţi de calamităţi naturale este mai mare decât posibilitatea anuală, aceasta poate fi depăşită cu aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

11) Volumul prevăzut la alin. (10), care depăşeşte posibilitatea anuală, se precomptează în anii următori de aplicare a amenajamentului silvic.”

Autori: Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru administraţie publică

 

Propuneri MMSC

Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 59. – (1) Volumul de lemn care se recoltează ca produse principale într-o unitate de producţie/protecţie, nu poate depăşi posibilitatea acestora stabilită prin amenajamentul silvic, pentru perioada de valabilitate a acestuia.

(2) Volumul de lemn prevăzut la alin. (1) care se poate recolta anual din păduri nu poate depăşi posibilitatea anuală, cu exceptia situatiilor in care reglementarea procesului de productie lemnoasa se realizeaza la nivel de arboret.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), se poate depăşi posibilitatea anuală cu volumul de lemn nerecoltat din anii anteriori de aplicare a amenajamentului silvic în vigoare.

(4) Suprafaţa arboretelor prevăzută în amenajament a fi parcursă cu lucrări de îngrijire şi de conducere este minimală.

(5) Volumul rezultat prin executarea tăierilor de îngrijire, de conducere şi de igienă se recoltează cu respectarea prevederilor normelor tehnice specifice şi în funcţie de starea arboretelor.

(6) Produsele accidentale se recoltează integral; in ariile naturale protejate se respecta legislatia specifica.

(7) Volumul produselor accidentale I înregistrate în unităţi de gospodărire în care se reglementează procesul de producţie lemnoasă, precum şi volumul arborilor tăiaţi ilegal se precomptează din posibilitatea de produse principale.

(8) Precomptarea se realizeaza in cadrul aceleiasi proprietati.

(9) Se interzice compensarea volumului de recoltat, prevazut de amenajamentul silvic din unitati amenajistice inaccesibile, cu volume echivalente din unitati amenajistice situate in zone accesibile.

(10) În situaţia în care volumul masei lemnoase afectata de factori biotici si/sau abiotici este mai mare decât posibilitatea anuală, aceasta poate fi depăşită cu aprobarea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.

11) Volumul prevăzut la alin. (10), care depăşeşte posibilitatea anuală, se precomptează în anii următori de aplicare a amenajamentului silvic.”

 

 

Propuneri Societatea „Progresul Silvic”

Fata de propunerea formulata in textul postat pe site-ul MMSC, pentru alin.(2) sustinem mentinerea urmatorului text:

„(2) Volumul de lemn prevazut la alin.(1) care se poate recolta anual din paduri nu poate depasi posibilitatea anuala”.

 

 

 

*

Text Legea nr.46/2008 – Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare

 

Text Senat

54. La articolul 59, după alineatul (9) se introduc şase noi alineate, alin. (9) – (14) cu următorul cuprins:

„(9) Produsele de igienă se pot recolta indiferent de existenţa amenajamentului silvic, în cuantum de maxim 3 mc/an/ha sau într-un cuantum maxim egal cu creşterea anuală.

(10) În situaţia exploatărilor de masă lemnoasă peste posibilitate, datorate calamităţilor naturale, veniturile obţinute din aceste exploatări suplimentare, peste posibilitatea anuală se vor înregistra în fondul de conservare şi regenerare al pădurilor.

(11) Veniturile prevăzute la alin. (10) se vor înregistra la nivel de unitate de producţie şi vor avea următoarele destinaţii, tot la nivel de unitate de producţie afectată:

a) cheltuielile cu exploatarea masei lemnoase afectate de calamităţi;

b) refacerea arboretelor distruse de calamităţi: împăduriri, alte lucrări necesare până la reuşita definitivă;

c) refacerea infrastructurii distruse: drumuri şi clădiri ale amenajării.

(12) Veniturile obţinute din exploatarea suplimentară a masei lemnoase, peste posibilitatea anuală se vor înregistra în fondul de conservare şi regenerare, indiferent de proprietarul fondului forestier, stat sau privat.

(13) Sumele rămase disponibile, după îndepărtarea efectelor calamităţilor naturale, prezentate la alin.11, se vor putea utiliza la nivel de ocol, dar cu aceleaşi destinaţii.

(14) Controlul respectării prevederilor alin.(10) şi alin. (13) de către proprietarii fondului forestier, indiferent de natura proprietăţii, se face de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.”

 

Text propus de Comisie (autorul amendamentului)

Se elimină.

Autori: Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru administraţie publică

 

Propuneri MMSC

 

Propuneri Societatea „Progresul Silvic”

 

 

 

*

Text Legea nr.46/2008 – Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 62. – (2) Exploatarea masei lemnoase se face de persoane juridice atestate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

(4) Regulamentul de atestare a persoanelor juridice prevăzute la alin. (2) şi componenţa comisiei de atestare se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, din comisie făcând parte şi reprezentanţi ai asociaţiilor patronale şi profesionale din domeniu, recunoscute la nivel naţional.

 

Text Senat

 

Text propus de Comisie (autorul amendamentului)

La articolul 62, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Exploatarea masei lemnoase se face de către persoane juridice atestate de către o comisie care funcţionează în cadrul asociaţiilor patronale şi profesionale recunoscute la nivel naţional.

(4) Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi componenţa comisiei, precum şi criteriile de atestare se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, la propunerea instituţiilor, organizaţiilor şi asociaţiilor profesionale şi patronale din domeniu, recunoscute la nivel naţional.”

Autori: Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru administraţie publică

 

Propuneri MMSC

Art.62 va avea urmatorul cuprins:

„Art.62- (1) Masa lemnoasa din paduri si din vegetatia forestiera de pe terenuri din afara fondului forestier national se recolteaza pe baza autorizatiei de exploatare, eliberata de ocolul silvic.

(2) Este interzisa vanzarea masei lemnoase ca „,lemn pe picior” din paduri si din vegetatia forestiera de pe terenuri din afara fondului forestier national, incepand cu data de 01.01.2014.

(3) Este interzisa compensarea valorica a lucrarilor de prestari servicii pentru exploatarea masei lemnoase cu masa lemnoasa.

(4) Exploatarea masei lemnoase se face de catre persoane juridice atestate de catre o comisie care functioneaza in cadrul asociatiilor patronale si profesionale recunoscute; pentru proprietatea publica, exploatarea masei lemnoase se realizeaza prin licitatie publica.

(5) Valorificarea masei lemnoase rezultata din exploatarile forestiere realizate in padurile proprietate publica se face prin licitatie publica.

(6) Regulamentul privind organizarea, functionarea si componenta comisiei, precum si criteriile de atestare se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, la propunerea institutiilor, organizatiilor si asociatiilor profesionale si patronale din domeniu, recunoscute la nivel national.

(7) Incarcarea materialelor lemnoase si/sau a produselor din lemn in mijloace auto de la locul de recoltare si circulatia pe drumurile forestiere a mijloacelor auto incarcate cu materiale lemnoase si/sau produse din lemn este interzisa intre orele 22,00 – 5,00, in perioada de aplicare a orei de vara si intre orele 19,00 – 7,00, in perioada de aplicare a orei de iarna.”

 

Propuneri Societatea „Progresul Silvic”

Avand in vedere implicatiile sociale si financiare actuale, care pot genera mari nemultumiri in randul populatiei rurale defavorizate si falimentarea financiara a unui numar important de ocoale silvice, propunem ca art.62 sa ramana neschimbat, ca in textul actual al Legii nr.46/2008.

 

 

 

*

Text Legea nr.46/2008 – Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 127. -.

(5) Personalul silvic din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, al subunităţilor teritoriale ale acesteia, al ocoalelor silvice, al structurilor silvice de rang superior şi al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva beneficiază de un spor de risc de 25% din salariul de bază.

(6) Inginerii silvici cu pregătire superioară de lungă durată, cu cel puţin 3 ani vechime în domeniul silviculturii, sunt autorizaţi să execute măsurători topografice.

(7) Inginerii silvici cu pregătire superioară de lungă durată, cu tema de doctorat în domeniul măsurătorilor terestre sau având cel puţin 5 semestre de studiu în domeniul măsurătorilor terestre, pot să efectueze lucrări de geodezie.

(8) 20% din cuantumul amenzilor încasate şi 35% din contravaloarea materialelor lemnoase confiscate rămân la dispoziţia persoanei juridice în structura căreia îşi desfăşoară activitatea personalul silvic care a aplicat amenda sau a realizat confiscarea.

(9) Sumele prevăzute la alin.(8) se utilizează de fiecare persoană juridică, după cum urmează:

a) pentru premierea personalului silvic care îşi desfăşoară activitatea în cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi al structurilor teritoriale silvice ale acesteia;

b) 50% pentru premierea personalului silvic din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi ocoalelor silvice private, iar 50% pentru investiţii legate de paza fondului forestier şi susţinerea financiară a unor acţiuni în instanţă iniţiate de persoana juridică.

 

Text Senat

La articolul 127, alineatele (5), (6), (7) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(5) Personalul silvic din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, al subunităţilor teritoriale ale acesteia, al ocoalelor silvice, al structurilor silvice de rang superior şi al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva beneficiază de un spor de risc de până la 25% din salariul de bază, funcţie de locul de muncă şi de gradul de risc pe care îl presupune activitatea desfăşurată.

(6) Personalul silvic cu studii tehnice medii şi superioare este autorizat să efectueze măsurători topografice în fondul forestier naţional.

(7) Inginerii silvici, absolvenţi ai studiilor superioare de lungă durată, cu cel puţin 5 ani vechime în domeniul silviculturii, îndeplinesc condiţiile de pregătire profesională necesare atestării în vederea executării lucrărilor de cadastru.

(9) Sumele prevăzute la alin. (8) se utilizează de fiecare persoană juridică pentru premierea personalului silvic propriu.”

 

Text propus de Comisie (autorul amendamentului)

La articolul 127, alineatele (5), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(5) Personalul silvic din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, al structurilor teritoriale de specialitate ale acesteia, al ocoalelor silvice, al bazelor de cercetare-experimentale şi al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva beneficiază de un spor de risc de până la 25% din salariul de bază, funcţie de locul de muncă şi de gradul de risc pe care îl presupune activitatea desfăşurată, prin negocierea cu sindicatele reprezentative pe unitate.

(6) Personalul silvic cu studii tehnice medii şi superioare este autorizat şi atestat în condiţiile legii să efectueze măsurători topografice în fondul forestier naţional.

(7) Inginerii silvici, absolvenţi ai studiilor superioare de lungă durată, cu cel puţin 5 ani vechime în domeniul silviculturii, îndeplinesc condiţiile de pregătire profesională necesare atestării în condiţiile legii, în vederea executării lucrărilor de cadastru.”

(9) – Se elimină.

Autori: Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru administraţie publică

 

Propuneri MMSC

La art.127, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(5) Personalul silvic din cadrul autoritatii silvice centrale care raspunde de silvicultura, al structurilor teritoriale ale acesteia, al ocoalelor silvice, al structurilor silvice de rang superior si al Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva beneficiaza de un spor de risc de 25% din salariul de baza.”

Alineatele (8) si (9) ale art.127 se abroga.

La art.127, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), care va avea urmatorul cuprins:

„Personalul silvic din cadrul ocoalelor silvice prevazute la art.10, din cadrul structurilor silvice de rang superior, precum si cel din unitatile si aparatul central al Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva este obligat sa obtina autorizatia de practica, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi; procedura de acordare, suspendare si retragere a autorizatiei de practica se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.”

 

Propuneri Societatea „Progresul Silvic”

Art. 127. -.

(5) Personalul silvic din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, al subunităţilor teritoriale ale acesteia, al ocoalelor silvice, al structurilor silvice de rang superior şi al Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva beneficiază de un spor de risc de 25% din salariul de bază.

Propunem eliminarea alineatului (8) din textul propus de catre MMSC.

Contextul si practicile actuale vor duce, in acest mod, la o politizare mai radicala a sistemului, ceea ce va dauna grav activitatii de gestionare a padurilor, indeosebi a celor din domeniul public. Autorizarea de practica doar a silvicultorilor din structurile de administrare este discriminatorie, neexistand motivatie pentru neincluderea tuturor categoriilor de personal silvic prevazute la alineatul (5) din propunerea MMSC. Autorizarea se poate face pentru toate aceste categorii, de catre o comisie neutra(din afara ministerului), cu implicarea asociatiilor profesionale cu recunoastere nationala.

Acest articol a fost publicat în Noutati si evenimente. Salvează legătura permanentă.

Comentariile nu sunt permise.