Statut

Statutul Societăţii “Progresul Silvic”

A Înfiinţarea, profilul, durata şi sediul Societăţii

Art. 1 Societatea “Progresul Silvic”, înfiinţată pe baza hotărârii Adunării Generale a membrilor fondatori din 12 februarie 1990, se organizează conform Legii din 6 februarie 1923, a Decretului 31 din 1954 şi a Decretului Lege din 31 decembrie 1990 si se obligă să respecte Art. 39 al Legii din 1923 menţionată mai sus.
Art. 2 Societatea “Progresul Silvic” este continuatoarea de drept a Societăţii omonime înfiinţată în anul 1886 şi desfiinţată, interzisă în anul 1948.
Art. 3 Societatea “Progresul Silvic” este persoana juridică
Art. 4 Durata Societăţii este nelimitată
Art. 5 Sediul Societăţii este in Bucureşti, B-dul Magheru nr.31, sector 1, Cod 70164, tel 65.92.020 int.269
Art. 6 Societatea “Progresul Silvic” reuneşte specialişti silvicultori, inclusiv din domeniul exploatărilor forestiere, precum şi specialişti din toate domeniile ştiinţelor naturii, sociale şi tehnice din ţara noastră şi străinătate care au absolvit un institut de învăţămînt superior şi fac dovada unor preocupări ştiinţifice sau promovează progresul în silvicultură, sub raport ecologic, tehnic, economic şi social, indiferent dacă sunt în activitate sau pensionari. Pot adera la Societate şi specialişti din domeniul prelucrării lemnului, cu preocupări privind cunoaşterea şi valorificarea raţională, pe baze ecologice a resurselor forestiere.
Art. 7 Societatea non-profit “Progresul Silvic” are preocupări tehnico-ştiinţifice strict profesionale. Nu este afiliată, nici subordonată nici unui partid politic sau organizaţie politică sau sindicală, nici vreunei instituţii a administraţiei silvice sau de altă natură. Societatea colaborează, pe baze principiale, cu organele administraţiei silvice. Membrii Societăţii pot fi membri ai oricărui partid sau organizaţii politice, cu condiţia să nu desfăşoare activitate politică în cadrul Societăţii. Militează pentru recuperarea patrmoniului Societăţii.
Art. 8 Societatea îşi desfăşoară activitatea prin centrala şi filialele ei. Acestea din urmă pot lua fiinţă în zonele în care se întruneşte un număr de cel puţin 15 membri.
Art. 9 Societatea “Progresul Silvic”este membru colectiv al Asociaţiei Generale a Inginerilor din România şi al mişcării ecologice europene “Pro Silva” printr-o comisie de specialitate. Societatea se poate afilia şi la alte organisme naţionale şi internaţionele similare. Activitatea Societăţii se desfăşoară numai după statutul ei şi nu este subordonată acestora.

B Scopurile, mijloacele şi căile de acţiune ale Societăţii

Art. 10 Scopurile Societăţii sunt:

 1. să militeze şi să activeze, prin mijloacele ştiinţei moderne, pentru progresul silviculturii româneşti;
 2. să contribuie, prin argumente ştiinţifice, la conservarea, valorificarea raţională şi asigurarea integrităţii pădurilor, pe care Societatea le consideră o avuţie naţională, având rol hotărâtor pentru menţinerea ehilibrului ecologic, pentru dezvoltarea durabilă a ţării, pentru viitorul poporului român. Totodată, recunoscând dreptul de proprietate asupra pădurilor militează pentru stăvilirea divizării şi fărâmiţării proprietăţii forestiere,
 3. să promoveze conceptul modern al gestionării durabile a pădurilor;
 4. să militeze pentru păstrarea diversităţii genetice şi ecologice a pădurilor, precum şi a întregului peisaj forestier, prin constituirea de arii protejate în fondul forestier -, parcuri naţionale, rezervaţii naturale, parcuri naturale, zone pentru conservarea resurselor genetice, etc.
 5. să încurajeze dezvoltarea cercetării ştiinţifice, a învăţământului, amenajării pădurilor şi proiectării în domeniul silviculturii;
 6. să desfăşoare activităţi de formare profesională pentru standardele ocupaţionale (833103 – motorişti la motoagregate şi maşini în silvicultură, 814136 – operatori la recoltarea şi toaletarea arborilor forestieri, 321303 – pădurari, 321306 – tehnicieni silvici, 321313 – tehnicieni în reconstrucţie ecologică) şi alte activităţi şi meserii specifice în silvicultură. De asemenea, să contribuie la formarea profesională a tinerilor ingineri silvici, a cercetătorilor şi altor specialişti pentru pădure;
 7. să militeze pentru formarea şi dezvoltarea conştiinţei foretiere a populaţiei şi factorilor de decizie prin mijloace educaţionale adecvate;
 8. să contribuie la ecologizarea silviculturii şi a altor activităţi economico-sociale care au legătură cu obiectivele ocrotirii, conservării şi valorificării raţionale a pădurilor, cu asigurarea unei înalte eficienţe, potrivit principiilor dezvoltării durabile.
 9. Să susţină dezvoltarea fondului forestier, înfiinţarea de perdele forestiere şi zone forestiere de protecţie şi readucere în circuitul silvic a terenurilor degradate, inapte pentru folosinţe agricole, precum şi promovarea înfiinţării de culturi silvice de către proprietarii particulari sau alţi deţinători de terenuri;
 10. Să apere interesele profesionale şi sociale, precum şi demnitatea Corpului ingineresc silvic.

Art. 11 Mijloacele de acţiune ale societăţii sunt:

 1. elaborarea unor strategii ale dezvoltării silviculturii, folosind în acest scop rezultate ale cercetării ştiinţifice, studii de prognoză pe termen lung şi metode de politică forestieră;
 2. organizarea de conferinţe, sesiuni ştiinţifice, simpozioane, dezbateri pe teme profesionale, cursuri manageriale, excursii şi călătorii de studii şi alte acţiuni menite să contribuie la atingerea scopurilor Societăţii;
 3. acordarea de premii ale Societăţii “Progresul Silvic”pentru lucrări reprezentative ale ştiinţei şi tehnicii silvice;
 4. emiterea de avize, recomandări şi moţiuni privind:orientarea silviculturii şi a cercetării ştiinţifice de profil, legislaţia silvică, tehnologiile, instrucţiunile şi normele tehnice din domeniul economiei forestiere;
 5. elaborarea, prin membrii săi, pe bază de convenţii şi contracte, de cercetări, studii, avize şi alte lucrări de specialitate – consultanţă, expertiză, asistenţă juridică.
 6. colaborarea cu Academia Română, Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, institute de cercetare ştiinţifică şi de învăţământ superior, alte instituţii centrale şi teritoriale de stat, private şi organizaţii obşteşti şi Asociaţia Pensionarilor Silvici, Sindicat, în măsura în care scopurile pe care aceştia şi le propun corespund cu cele ale Societăţii;
 7. colaborarea cu societăţi şi organizaţii ştiinţifico-tehnice de profil forestier sau apropiat de acesta din alte ţări, inclusiv afilierea la asemenea orgnizaţii de rang internaţional;
 8. participarea, prin membri săi, la manifestările ştiinţifice internaţionale ale căror scopuri corespund cu cele ale Societăţii;
 9. organul central de presă al Societăţii “Progresul Silvic” este Revista Pădurilor. Se pot înfiinţa şi reviste tehnice de specialitate de interes local cu aprobarea Consiliului de conducere al Societăţii. Pe măsura posibilităţilor, Societatea va putea edita lurari cu caracter tehnico- ştiinţific din domeniul silviculturii, precum şi acţiuni de propagandă forestieră.

C Membrii Societăţii – drepturile şi îndatoririle lor

Art. 12 Membrii Societăţii sunt:

 1. activi, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la Art. 6 si care aderă la statut;
 2. de onoare, aleşi dintre personalităţile de seama din ţară sau străinătate care s-au remarcat în mod deosebit în susţinerea obiectivelor Societăţii;
 3. donatori, manifestând interes deosebit pentru progresul economiei forestiere nationale, fac donaţii însemnate societăţii, în bani sau bunuri materiale.
 4. simpatizanţi, studenţi care aderă la principiile statutare ale Societăţii şi se pregătesc să devină membri activi, după absolvirea învăţământului superior. Membrii simpatizanţi nu plătesc cotizaţie, nu participă la alegeri şi nu pot fi aleşi;
 5. colectivi, care reprezintă alte asociaţii sau organizaţii cu caracter profesional.

Membrii Societăţii care au funcţionat până în anul interzicerii ei – în anul 1948, sunt de drept membri ai Societăţii renăscute în anul 1990.
Art. 13 Numarul membrilor este nelimitat
Art. 14 Admiterea ca membru al Societăţii se face pe baza unei cereri scrise a solicitantului susţinută de cel puţin 3 membri activi şi aprobată de cel puţin 2/3 din membrii Comitetului director şi a achitării taxei de înscriere. În cazul filialelor, admiterea de noi membri se realizează de acestea, cu confirmarea lor de către Comitetul Director al Societăţii.
Art. 15 Membrii de onoare se aleg prin vot deschis de Adunarea generală, la recomandarea Consiliului de conducere, cu cel puţin 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot.
Art. 16 Membrii donatori sunt admişi de către Consiliul de conducere dintre persoanele care au făcut Societăţii o donaţie în bani sau bunuri materiale acceptată de Consiliul de conducere.
Art. 17 Membrii Societăţii au următoarele drepturi:

 1. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale societăţii;
 2. să ia parte ca delegaţi ai Societăţii la Adunările generale;
 3. să participe în numele Societăţii la manifestările ştiinţifice sau tehnice, naţionale sau internaţionale;
 4. să reprezinte Societatea faţă de alte societăţi sau organizaţii similare, pe bază de împuternicire din partea Consiliului de conducere al Societăţii;
 5. să publice articole ştiinţifice în “Revista Pădurilor” şi cărţi de specialitate în editura Societăţii;
 6. să primească şi să poarte insigna Societăţii şi carnetul de membru al acesteia;
 7. să beneficieze de toate avantajele pe care le poate oferi Societatea pe parcursul dezvoltării ei: club, bibliotecă, case de odihnă, etc., potrivit hotărârilor Consiliului de conducere.
 8. membrii activi pot solicita retragerea din Societate printr-o cerere motivată adresata preşedintelui, care o va supune aprobării Consiliului de conducere.

Art. 18 Membrii Societăţii au următoarele îndatoriri:

 1. să activeze potrivit prezentului statut
 2. să îndeplinească toate însărcinările încredinţate de societate
 3. să aibă un comportament demn de tradiţia şi renumele Societăţii
 4. să achite cu regularitate cotizaţiile şi taxa de înscriere statutare; în caz de neachitare nejustificată a cotizaţiei anuale, membrul respectiv se autoexclude din Societate, iar pentru reînsciere va trebui să procedeze conform Art. 14; membrii de onoare pot fi scutiţi de plata cotizaţiei;
 5. Adunarea Generala poate hotarî excluderea din Societate a membrilor care au comis abateri grave de la prevederile Statutului, de la legile ţării. Această măsură se va lua cu avizul Colegiului de onoare numit de Consiliul de conducere şi validat de Adunarea Generală.Colegiul de onoare este mandatat să propună atenţionarea sau sancţionarea membrilor Societăţii, atunci când este cazul.

D Organele de conducere ale Societăţii

Art. 19 Organul suprem de conducere este Adunarea Generală a membrilor ei.
Adunarea generală ordinară se întruneşte anual.
La propunerea justificată a Consiliului de conducere al Societăţii sau a cel puţin 30% din membrii Societăţii, se mai pot ţine adunări generale extraordinare, pentru rezolvarea unor probleme importante, cu caracter urgent.
Art. 20 Adunarea generală dezbate şi rezolvă următoarele probleme:

 1. stabileşte direcţiile de dezvoltare a Societăţii
 2. alege o dată la cinci ani, Consiliul de conducere a Societăţii;
 3. aprobă darea de seamă asupra activităţii în intervalul de timp de la ultima Adunare generală;
 4. analizează şi aprobă activitatea Consiliului de conducere şi raportul Comisiei de cenzori;
 5. completează şi modifică statutul, când este cazul;
 6. ia în dezbatere şi formulează recomandări ştiinţifice fundamentale asupra unor probleme importante ale dezvoltării silviculturii;moţiunile adoptate vor fi aduse la cunoştinţa ministerelor de resort, preşedinţiei, guvernului sau parlamentului, după caz
 7. stabileşte afilierea Societăţii la organizaţii internaţionale şi colaborarea cu alte organizaţii;
 8. aprobă bugetul şi planul de lucru al Societăţii pe anul în curs

Art. 21 Adunarea generală se consideră legal constituită prin prezenţa majorităţii simple a reprezentanţilor filalelor. În cazul în care, la prima întrunire, nu se realizează această majoritate, Adunarea generală se amână cel mult cu o lună, urmând ca atunci să se considere legal constituită şi să se ţină cu orice număr al reprezentanţilor prezenţi.
Art. 22 Hotărârile Adunării generale se iau cu votul a cel putin 2/3 din numărul delegaţilor prezenţi.
Art. 23 Organul de conducere al Societăţii în intervalul dintre două Adunări generale ordinare este Consiliul de conducere ales prin vot secret de către aceasta din urmă, pe timp de 5 ani.
Consiliul de conducere este constituit din:

 • un preşedinte
 • doi vicepreşedinţi
 • un secretar general
 • treisprezece membri

Repartizarea funcţiilor în cadrul Consiliului de conducere se face de membrii acestuia, după alegere, şi se ratifică de Adunarea generală prin vot deschis.
Preşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul general nu pot fi realeşi în aceeaşi funcţie mai mult de o legislatură succesiv.
Ca preşedinte, vicepreşedinţi şi secretarul general nu pot fi aleşi membri ai Societăţii care îndeplinesc concomitent funcţii de conducere în administraţia centrală silvică şi în partide politice.
La propunerile Consiliului de conducere şi cu aprobarea Adunării generale, poate fi ales un preşedinte de onoare.
Posturile devenite vacante în Consiliul de conducere pe timpul mandatului acestuia vor fi completate prin vot deschis de Adunarea generală.
Art. 24 Consiliul de conducere se întruneşte de regulă o dată pe semestru şi are următoarele atribuţii:

 1. urmăreşte îndeplinirea sarcinilor statutare ale Societăţii;
 2. aplică hotărârile adunării generale şi conduce activitatea Societăţii în intervalul dintre două adunări generale;
 3. reprezintă Societatea în relaţiile cu alte societăţi sau asociaţii cu profil identic sau contingent, precum şi cu organele administrative şi judiciare;
 4. convoacă adunarea generală
 5. întocmeşte şi execută bugetul Societăţii
 6. întocmeşte raportul de activitate şi pe cel financiar, care se prezintă adunării generale,
 7. asigură legătura Societăţii cu presa, radio-televiziunea şi alte mijloace mass – media;
 8. numeşte pe membrii săi care angajează prin semnătura lor Societatea;
 9. asigură administrarea corespunzătoare a bunurilor societăţii.

Art. 25 Hotărârile Consiliului de conducere se iau cu 2/3 din numărul membrilor;
Art. 26 În intervalul dintre şedinţele Consiliului de conducere, activitatea Societăţii este în sarcina unui Comitet director, compus din: preşedinte, vicepreşedinţi, secretarul general şi 3 membri ai Consiliului de conducere.Comitetul director se întruneşte de regulă o dată pe trimestru sau ori de câte ori este cazul, iar hotărârile de fond adoptate de acestea sunt supuse ratificării Consiliului de conducere la următoarea şedinţă.Hotărârile Comitetului director şi ale Consiliului de conducere sunt consemnate în procese verbale şi apoi urmărite pentru realizare, prin grija secretarului general.
Art. 27 Preşedintele reprezintă Societatea faţă de forurile oficiale şi ştiinţifice din ţară şi străinătate;
Art. 28 Controlul gestiunii Societăţii se face de către o comisie de cenzori alcătuită din trei membri aleşi de Adunarea generală.

F Filialele şi Comisiile Societăţii “Progresul Silvic”

Art. 29 Membrii Societăţii vor fi încadraţi în filialele teritoriale sau judeţene, care vor purta numele localităţilor sau zonei în care îşi au sediul. Filialele vor fi înfiinţate cu aprobarea Consiliului de conducere potrivit Art. 8 din prezentul statut şi cu ratificarea adunării generale.
Art. 30 Scopul, căile şi mijloacele de acţiune ale filialelor sunt identice cu cele arătate la Art. 11, cu adaptarile ce se vor stabili prin regulamentul aprobat de Adunarea generală.
Filialele asigură colaborarea Societăţii cu institutele şi staţiunile de cercetare ştiinţifică, instituţiile de învăţământ şi unităţile de producţie din teritoriul respectiv.
Art. 31 Conducerea fiecărei filiale este asigurată de un comitet compus din 3-7 membri – preşedinte, vicepreşedinte şi membri aleşi de Adunarea generala a filialei respective, pe timp de 5 ani.
Art. 32 Pentru cheltuielile necesitate de organizarea şi funcţionarea centralei Societăţii, adunarea generală va aproba sumele repective, reprezentând o anumită cotă – între 30-40% – din cotizaţiile încasate pe plan teritorial de la membrii săi.
Art. 33 Adunarea generală, la propunerea Consiliului de conducere, poate desfiinţa filialele pentru inactivitate sau pentru activitate contrară scopurilor Societăţii.
Art. 34 Societatea poate organiza comisii de specialitate pe probleme importante, conduse de câte un membru al Consiliului de conducere dintre specialiştii în problema luată în studiu.

G Fondurile Societăţii “Progresul Silvic”

Art. 35 Fondurile Societăţii se formează din:

 • taxele de înscriere şi cotizaţiile membrilor;
 • bunurile mobile şi imobile ale Societăţii
 • subvenţii, încasări din consultaţii, studii, etc.
 • donaţii în bani şi bunuri materiale;
 • sponsorizări;

Art. 36 Taxa de înscriere şi cotizaţiile membrilor vor fi cele stabilite anual de Consiliul de conducere. Cotizaţia anuală va fi achitată în întregime în prima jumătate a anului. Pentru membrii colectivi, cotizaţia se stabileşte de Consiliul de conducere al Societăţii
Art. 37 Pe măsura dezvoltării ei, Societatea va organiza cluburi, biblioteci şi muzee cu profil forestier.

H Dispoziţii finale

Art. 38 Bugetul Societăţii se întocmeşte anual de Consiliul de conducere şi se aprobă de Adunarea generală. Anul financiar începe pe 1 ianuarie.
Art. 39 Statutul Societăţii nu poate fi modificat decât în urma propunerii a cel puţin 30 % din membrii săi sau a Consiliului de conducere, aprobată prin Adunarea generală.
Steagul Societăţii este drapelul naţional, având imprimat textul Societatea “Progresul Silvic”.
Art. 40 Insigna Societăţii este cea din 1886: un scut de metal cu un brad verde şi cifra 1886 pe fond alb şi iniţialele SPS pe fond verde închis.
Art. 41 Prezentul Statut intră în vigoare la data aprobării lui de către Adunarea Generală a Societăţii.

Comentariile nu sunt permise.