Cuprinsul numerelor 1-29 (1996-2011)

1. Revista de Silvicultură

1/1996/ANUL I

 

 

Cuprins/Content

 

Stănescu, V.,: Revista de silvicultură/The Forestry Journal

Ionaşcu, Gh.,: La început de drum/At the begining of way

Borza, R.,:Când? Unde? Cum?/When? Where? How?

Recenzii/Reviews

Munteanu, G.,: Pădurile judeţului Covasna/Forests of the Covasna County

Velea, D.,: Apartenenţa pădurii/Affiliation of forest

Denes, D.,: Şansele pădurii harghitene/Chance of Harghita County forests

Recenzii/Reviews

Iacob, C.,: Pădurile Braşovului, mărime şi structură/Forests of the Braşov County. Size and structure

Marcu, M.,: Documentarea meteorologică a silvicultorului/Gathering documentary evidence in meteorology of silviculturist.

Bolea, V.,: Cercetarea silvic instituţionalizată la Braşov/Forest research in Braşov Station of Forest Research and management Insitute.

Fărcaş, C, Fărcaş, R.,: O încercare de introducere în cultură a bradului uriaş ( Abies grandis ( Dougl. Ex D. Don) Lindl) în Ocolul Silvic Săcele/An attempt of cultivating grand fir ( Abies grandis ( Dougl. Ex D. Don) Lindl) in the Săcele Forest District

Şofletea N.,: Simptome morfologice şi anatomice ale fenomenului de deperisare în brădete afectate de stress hidric/Morphological and anatomical sxmptoms of dieback phenomenon in moisture – stressed European silver –fir forests.

Mihalciuc, V.,: Semasia rufimitrana H.S. – prezenţa insectei şi prognoza defolierii bradului/ Semasia rufimitrana H.S. – Presence and prognosis of silver – fir tree defoliation.

Recenzii/Reviews

Chira, F., Chira, D., Nemţeanu, P., Vlăduţi, S.,: Cancerul fagului – o boală în continuă extindere/Beech cancer – a continuously spreading disease

Dincă, L., Dincă, M.,: Paltinul creţ: caracteristici, răspândire, recunoaştere/The curly maple: characteristics, spreading, recognition

Recenzii/Reviews

Din activitatea societăţii Progresul Silvic/Activity aspects of Progresul Silvis Society

Pe scurt/Briefly

Ciubotaru, A.,: In memoriam. Prof dr. ing. Andreescu V./ In memoriam. University Professor, Doctor eng. Andreescu V.

Popescu, E., Bolea, V.,: Consideraţii asupra vieţii şi operei dr. doc. Ing. Ioan Lupe/Considerations on the life and work of Dr. Ioan Lupe

Vlonga, Ş.,: Generaţiile de arbori şi structura arboretelor montane ed fag/Tree generation and structure of montan beech stands

Calendarul întâlnirilor IUFRO în 1996/IUFRO meeting calendar in 1996

Revista revistelor/Journals Review

 

 

 

2. Revista de sivicultură

2/1996 ANUL I

 

 

Cuprins/Content

 

Stănescu, V.,: Observaţii şi propuneri privind doborâturile de vânt din pădurile jud. Covasna/ Remarks and proposals regarding windfalls in Covasna County forests

Munteanu, Gh.,: Doborâturile şi rupturile de vânt din jud. Covasna/Windfalls and windbreakages in Covasna County forests

Mandalian, D.,:Din nou la drum/On the way again

Ionaşcu, Gh., Nicolescu, N., V.,: Aspecte privind utilizarea instalaţiilor cu cablu în arboretele montane afectate de rupturi şi doborâturi de vânt/ Aspects regarding the use of skyline cable cranes in montainous stands subject to windfalls and windbreaks.

Bolea, V., Mihalciuc, V., Chira, D., Man, G., Cioloca, N., Pandele, D.,: Aplicarea unui sistem silvicultural cu specific local pentru mărirea rezistenţei la vânt a pădurilor din judeţele Covasna şi Harghita/ Application of a silvicultural system with local character for improving wind resistance of forests in Covasna and Harghita Counties

Ciubpotaru, A.,: Procedee de lucru şi recomandări privind recoltarea lemnului în doborâturile de vânt / Some tehnical solutions and recomandations for tree cutting in windfalls

Petreş, C.,: Unele aspecte privind starea fitosanitară a pădurilor din jud, Harghita/ Some aspects concerning health condition of Harghita County forests

Stănescu, V.,: Structuri protejate din fondul forestier al ţării – concepte, semnificaţii, conexiuni/ Protected structures in Romanian forests. Concepts, significance, connections.

Velea, D.,: Zestrea genetică la Ocolul Silvic Avrig/ Genetic treasure of Avrig Forest District

Şofletea, N.,: Insule de vegetaţie lemnoasă azonală în jud. Braşov/ Islands of azonal woody vegetations in Braşov Couty

Chira, D.,: Armillaria obscura( Schaeffer) Herink în Munţii Braşovului/ Armillaria obscura( Schaeffer) Herink in Braşov Mountains

Bujilă, M.,: Structura anatomică a frunzei puieţilor de fag în diferite condiţii de luminare/ Leaf anatomy of beech (Fagus sylvatica L.) saplings under different daylight conditions

Popescu, E., Popescu, O., Bolea, V., Popescu, F.,: Inmulţirea vegetativă, etapă importantă în procesul de reconstrucţie ecologică a pădurilor/Vegetativ propagation, an important stage in ecological re- construction of forests.

Ciortuz, I., Păcurar, V.,: Fundamentarea ştiinţifică a acţiunii de ameliorarea silvică a terenurilor degradate prin cercetarea generală şi cartarea suprafeţelor de ameliorare/ Scientific grounding of degraded lands reclamation through studyng and zoning the affected areas.

Drăghiciu, D., Pleşca, Gh., Lazăr Al.,: Stabilirea de noi indicii de echivalenţă pentru punerea în valoare a masei lemnoase de fag destinată exploatării/ Establishing of new equivalance indices for evaluation of European beech logging wood.

Vlonga, Ş., Giurgiu, I., Roşu, C.,: Studiu de impact asupra mediului privind realizarea investiţiei “Dezvoltarea domeniului schiabil din zona Predeal”/ An ecological impact study concerning the skiing domain development in Predeal.

Alexa, B.,: Omagiu profesorului Stelian A. Munteanu, 1918-1990/Homage to Professor Stelian A. Munteanu, 1918-1990.

Simon, D.,: Istoria colecţiilor zoologice ale Facultăţii de Silvicultură din Braşov/ History of zhe Braşov Forestry Faculty zoological collections.

Mogyorosi, A.,: Învăţământul silvic, tradiţie şi perspectivă în Miercurea Ciuc/ Forest education: Tradition and prospects in City of Miercurea Ciuc.

Nemţeanu, P.,: Cavalerul negru din valea Frumoasei/ The black knight of Frumoasa Valley.

 

 

 

3. Revista de Silvicultură

3/ANUL I 1996

 

 

Cuprins/Content

 

Stănescu, V., Popescu, O., . Biodiversitate şi stabilitate/ Biodiversity and stability

Florescu, I., I.,: Particularităţi privind evoluţia vegetaţiei forestiere în bazinul superior al Prhovei/ Peculiarities regardind the evolution of forest vegetaionin the upper basin of the Prahova Valley.

Bolea, V., Popescu, E., Surdu, A., Mandai, M.,: Semnificaţii ecologice ale biodiversităţii nutriţionale la molid. Compoziţia chimică a acelor în raport cu solul, tipul de ramificaţie, caracterele scoarţei şi starea fitosanitară/ Ecological significances of nutrition biodiversity in Norway spruce. Chemical composition of needles in relation to soil, branching type, bark colour, and health condition of tree.

Dincă, L., Dincă, M.,: Sorbul torminal (Sorbus torminalis Crantz), o specie de mare actualitate./ The wild services tree (Sorbus torminalis Crantz), a species of present interest.

Man, G.,: Realizări şi perspective în domeniul hibridării la pin în ţara noastră/Ashievements and prospects in pine hybridization in Romania.

Marcu, M.,: Documentarea meteorologică a silvicultoerului(II).1. Documentarea climatologică. / Gathering documentary evidence in meteorology of silviculturist (II). 1. Climatologic documentation.

Munteanu, I., Stancu, D.,: Şacalul, o prezenţă în pădurile braşovene/ The golden wolf, a presence in Braşov County forests.

Fărcaş, C.,: Consideraţii privind recoltarea seminţelor de frasin comun Fraxinus excelsior L. într-un stadiu mai timpuriu, în vederea efectuării semănăturilor de toamnă./ Considerations concerning the harvessting of the ash tree Fraxinus excelsior L seed in an earlier stage, with a view to making the autumn sowing.

Ureche, M.,: Valorificarea prin împăsurire a terenurilor cu fenomene de degradare din Ocolul Silvic Sălişte, Filiala Silvică Sibiu/ Afforesting the degraded lands in Sălişte Forest District, Sibiu territorial Branch.

Nemţeanu, P.,: Vulpea din poveste/ The fox of the story.

Spârchez, G.,: Variaţia creşterii radiale în făgetele din Munţii Perşani parcurse cu lucrări de rărituri/ Variation of radial increment in Perşani Mountains beech stands.

Ciortuz, I.,: O personalitate marcantă a silviculturii româneşti, prof. dr. ing. Atanase M. Haralamb. 1903-1973./ An outstanding personality of the Romanian sylviculture, Prof. Dr. eng. Atanase M. Haralamb. 1903-1973.

Popescu, F., Popescu, E., Popescu, O., Bolea, V.,: Asigurarea microclimatului optim pentru butăşirea cvercineelor cu Instalaţia de climatizare tip PBF/ Providing the optimum microclimate for Quercus sp. cutting propagation with Climatizer PBF.

Bereziuc, R., Olteanu, N., Ene, C.,: Dotarea cu căi permanente de transport a pădurilor judeţului Covasna/ Situation of permanent transport system in Covasna County forests.

Iacob, C., Prahoveanu, V.,: Caracteristici biometrice şi auxologice ale făgetelor afectate de înmlăştinare, din bazinul superior al Cormoşului./ Biometrical and auxological characteristics of European beech forests in the upper Cormoş basin growing on swampy land.

Mihalciuc, V., Petres, C.,: Cercetări asupra infestării cu Semasia rufimitrana a arboretelor de brad din zona Tuşnad-Băi/ Researches regardind the silver-fir stands infestation with Semasia rufimitrana around the localitx of Băile Tuşnad.

 

 

 

4. Revista de silvicultură

4/ANUL I 1996

 

 

Cuprins/Content

 

Profesorul emerit dr. doc. Emil Negulescu la 95 ani/ Emeritus Professor Dr. Emil Negulescu is 95 years old.

Stănescu,V., Popescu, O.,: Implicaţii genetice în declinul pădurilor/Genetic implications in dieback of forests.

Marcu, V.,: Caracteristici energetice (solare) ale climatului montan în zona Braşovului/ Energy characteristics of mountinous climate in the Braşov region.

Balintoni, B., G.,: Aspecte privind creşterea şi dezvoltarea culturilor experimentale din Banat/ Aspects regardind growth of experimental plantings in the Banat County.

Toke, I.,: Situaţia arboretelor afectate de doborâturi masive de vânt din cadrul O.S. Sânmartin, jud. Harghita/ Situation of stands subject to mass windfalls in Sânmartin Forest District, Harghita County.

Târziu, D., Spârchez, G.,: Variabilitatea principalelor proprietăţi chimice ale solurilor brune acide şi brune eumezobazice/ Variability of main chemical properties in txpical brown and acid brown soils.

Şofletea, N.,: Estimarea indirectă a adaptării medii în arboretele cu fenomene de uscare.Exemplificări în brădete./ Indirect estimation of mean adaptation in stands with dieback phenomena. Exemples in silver –fir stands.

Simon, D.,: Legături între gradul de micorizare şi partametrii fizici şi chimici ai solului, pe un exemplu cu Quercus robur L./ Relationships between mycorrhization degree and physical, chemical soil parameters in Quercus robur L.

Marcu, O., Stoica, C.,: Ernoporus sau Cryphalops Tiliae Panz.?/ Ernoporus or Cryphalops Tiliae Panz.?.

Ene, C.,: Un potenţial economic ce trebuie exploatat/ A forest economic potentiality that has to be exploited.

Stancu, D., Munteanu, I.,: Managementul cinegetic în concordanţă cu celelalte activităţi de valorificare a teritoriului/ Hunting management in harmony with other activities of territory development.

Cotârlea, I.,: Sibiul- judeţul din centrul ţării/ Sibiu-a county in the middle of Romania.

Micu, I.,: Vânătoarea “vis-a vis”de silvicultură/ Hunting near forestry.

Olteanu, N.,: Cu privire la deschiderea pădurilor prin drumuri auto/ Regarding the opening forests by roads.

Alexandru, V.,: Biopsihoprofesiograma pentru selecţionarea mecanicilor buldozerişti angajaţi în lucrările de execuţie a drumurilor forestiere/ A diagram of the biopsychoprofessional condition for the selection of mechanics working on bulldozer in the forest road execution.

Popescu, E., Bolea, V.,: Alexandru Săvulescu silvicultor, practician, cercetător şi profesor, întemeietorul Staţiunii de Cercetări silvice Braşov/ Professor Alexandru Săvulescu .

Watanabe, T., Nicolescu, N.,: Privire de ansamblu asupra pădurilor şi economiei forestiere japoneze /An overview on Japanese forests and forest economy.

Recenzii/Reviews

 

 

 

5. Revista de silvicultură a sud-estului Transilvaniei

Nr. 2/ ANUL II/1997

 

 

Cuprins/Content

 

Stănescu, V., Târziu, D., Bolea, V.,: Stimate Domnule Ion Diaconescu, Preşedinte al Camerei Deputaţilor/ Open latter addressed to the Speaker of the Chamber of Deputies of Romania.

Mihăilă, D.,: Parcul Naţional Călimani între”a fi sau a nu fi”/ The National Park of Călimani between “to be or not to be”.

Bolea, V., Surdu, Ch., A., Mandai, M.,: Semnificaţiile ecologice ale biodiversităţii nutriţionale la molid (2). Conţinutul în macro şi microelemente la forma chlorocarpa ( Purkyne) A.et G şi f. erytrocarpa ( Purkyne) Beck./ Ecological significances of nutrition biodiverssity in norway spruce. (2) Macro and micro-element content of needles in chlorocarpa ( Purkyne) A.et G and erytrocarpa ( Purkyne) Beck formae.

Chira, F.,: Cercetări privind micorizarea puieţilor de răşinoase/ Research on coniferous species seedling mycorrhization.

Ionescu, D., T.,: Colonia de păsări de la Rotbav – Braşov/ Colony of birds in Rotbav- Braşov.

Spârchez, G., Chiţea, G.,:Dinamica înălţimii arborilor în raport cu vârsta şi intensitatea răriturilor în făgetele din Perşani/ Dinamics of tree height in corelation age and thinning intensity of beech from Perşani Mountains.

Giurgiu, I.,: Contribuţii la stabilirea diametrului limită pentru pădurile amenajate în codru grădinărit/ Contributions to determination of limit-diameter for selection forests.

Marcu, O., Simon, D., Marcu, V.,: Două specii de ciuperci noi în pădurile Braşovului/ Two new fongus species in Braşov – City forests.

Vlonga, Ş.,: Legea protecţiei mediului nr. 137/1995/ The Law of Environment Protection no. 137/1996.

Chiţea, G.,: Profesorul Aurel Rusu la 80 de ani/ Professor Aurel Rusu is 80 years old.

Vlonga, Ş.,: Structura unui făget montan natural/ The structure of an old natural beech stand.

Iacob, C.,: Consideraţii privind influenţa rupturilor de vânt asupra caracteristicikor biometrice şi auxologice ale bradului în cadrul amestecului de fag cu răşinoase din pădurea Răcădău/ Consideration regarding influence of windbreaks on biometric and auxological characteristics of silver fir in mixed beech/resinous species stand of Răcădău forest.

Florescu, I., I., Nicolescu, N., V.,: Consideraţii privind studiul de climax în pădurea virgină şi cultivată/ Consideration regarding the climax stage in virgin and managed forests.

Târziu, D.,: Câteva aspecte privind descrierea staţiunii şi arboretelor cu ocazia lucrărilor de amenajare a pădurilor/Some aspects concerning site and stand description in forest management planning.

Predoiu, G., Beko, C., Predoiu, E.,: Proceduri moderne utilizate la elaborarea amenajamentelor silvice/ Modern methods of forestry management maps elaboration process.

Stancu, D., Munteanu, I.,: Protecţionism sau folosinţă multiplă?/ Protectionism or multiple utilization?.

Buzea, V.,: Amenajarea pădurilor la ICAS Braşov/Forest management planning at Braşov station of ICAS Braşov.

Micu, I.,: Hrana suplimentară a vânatului mare din zona montană/ Extra food of mountain area game.

Nemţeanu, P.,: Mistreţul cu colţi de argint/ The silver- franged wild boar.

Leahu, I.,: O personalitate proeminentă a învăţământului silvic românesc Prof. dr. ing. Nicolae Rucăreanu/ Prof. dr. eng. Nicolae Rucăreanu a proeminent personality of Romanian forest education.

Velea, D.,: Fundasmentarea topografică a fişei unităţii staţionale/ Topografic substantion in forest regeneration.

Index de autori pe anul 1996/ List of authors in 1996.

 

 

 

6. Revista de Silvicultură a sud-estului Transilvaniei

 

 

Cuprins/Content

 

Stănescu, V., Şofletea, N., Popescu, O.,: Circumstanţe fenotipice interesând genomul molidului/ Phenotipyc circumstances concerning Norway spruce genome.

Enescu, V.,: Conservarea biodiversităţii şi a resurselor genetice forestiere/ Conservation of biodiversity and forest genetic resources.

Ştefanelli, L., I.,: Structuri protejate din fondul forestier al Direcţiei Silvice Mureş/ Protected structures in Mureş County forests.

Târziu, D., Spârchez, G.,: Variabilitatea principalelor proprietăţi chimice ale solurilor brune, luvice şi podzolurilor/ Variability of main chemical properties in black soil.

Popescu, E., Popescu, F., ş.a.: Aplicarea principiilor ecologice şi estetico-vitalizante în crearea parcului dendrologic Dorohoi/ Application of ecologica land aestetichal principles in creation of Dorohoi Dendrological Park.

Bolea, V., Popescu, E., ş.a.: Factori perturbatori ai fructificaţiei la gârniţa din Seaca- Optăşani / Factors peturbing fructification in Quercus frainetto Ten. Of Seaca Optăşani Forest.

Clinciu, I., Lazăr, N.,: Efectele lucrărilor de amenajare a bazinelor hidrografice torenţiale/Effects of torrential watershed management works.

Fărcaş, C., Hagima, I.,: Studiul calitativ al unor hidrolaze şi oxidoreductaze din seminţele de cireş păsăresc şi frasin comun supuse unor pretratamente pentru întreruperea stări dorminde/ Qualitative study of some hydrolases and oxidoreductases in seed of mazzard cherry ( Prunus avium L.) and European ash (Fraxinus excelsior L.) subject to some pre- treatments for breaking dormancy.

Şofletea, N., Stănescu, V., ş.a.: Caractere morfologice şi anatomice ale acelor în brădete deperisante din nordul României/ Morphologic and anatomic characteristics of needle in dieack – phenomenoned silver- fir forests.

Nemţeanu, P., Chira, F., Chira, D.,: Cărăbuşii (Melolontha sp.) – dăunători problemă pentru sectorul silvic/ The attack of Melolontha sp. a serious pest in sylviculture.

Spârchez, G.,: Consideraţii privind densitatea convenţională a lemnului de fag şi producţia de masă uscată/ Considerations regarding conventional density of beegh wood and dry mass production of European beech forests .

Leahu, I.,: Un criteriu structural al clasificării arboretelor în raport cu eficacitatea lor funcţională/ A structural criterion of stands classification in realtion to their functional efficacy.

Giurgiu, I., Popescu, O.,: Contribuţii la cunoaşterea pădurilor particulare din România. Aspecte biometrice/ Contributions to knowledge private forests in Romania.

Alexandru, V.,: Anchetă de opinii privind stabilirea eficienţei sociale şi economice a reţelei de drumuri forestiere/ Opinion pollconcerning determination of social and ecological efficiency of the road network.

Calendarul Congreselor şi întâlnirilor de lucru în domeniul geneticii şi ameliorării/ Caledar of meeting and workshop in forest genetics and tree breeding.

Alexe, V.,: Pădurea – proprietate de stat şi proprietate particulară, două aspecte care există în Germania/ State and private forests in Germany.

Nemţeanu, P.,: Ultimul căprior/ The last roebuck.

Veştea, A.,: Învăţământul silvic românesc şi manifestările ştiinţifice în economia forestieră înaintea înfiinţării Insitututlui de cercetări şi experimentări forestiere/ Romanian forest education and scientific meetings in forest economy before establishing Forest Research Institute.

Vlonga, Ş.,: Ale cui sunt ădurile? / Whose the forests?.

 

 

 

7. Revista de silvicultură a sud-estului Transilvaniei

1 (7) / ANUL III/1998

 

 

Cuprins/Content

 

Stănescu, V.,: Fundamente genetice de gestionare durabilă a pădurilor în raport cu formele de proprietate/ Genetic grounds for sustainable management of forests in relation to estate forms.

Vdovai, G., Galupa, D., Predoiu, G.,: Fondul forestier al Republicii Moldova. Starea actuală, preocupări pentru gospodărirea durabilă a pădurilor/ Forest of the Repulblic of Moldavia. Update state concerns of forest management.

Magdal, S.,: Evoluţia stării pădurilor din Republica Moldova/ Evolution of forests state in the Republic of Moldavia.

Florescu, I., I., Nicolescu, N.,: Mijloace silvotehnice pentru conservarea biodiversităţii şi gestionarea durabilă a pădurilor/ Sivicultural ways for conservation of biodiversity and sustainable management of forests.

Manic, Ş., Gociu, D., Glăvan.,: Contribuţii la conservarea fondului genetic al faunei şi florei din Republica Moldova/ COntributions to conservation of genetic resources of fauna and flora in the Republic of Moldavia/ Contributions to conservation of genetic resources of fauna and flora in the Republic of Moldavia.

Muller, P.,: Cunoştinţe despre ecosisteme ca fundament pentru un comportament inteligent faţă de viitorul nostru/ Knowledge on ecosystems as a ground for an intelligent behavior in our future.

Şofletea, N.,: Consideraţii chorologice şi ecologice privind brădetele din zona perimetrală şesul Bârsei/ Chorological and ecological considerations regarding silver-fir stands of the area adjacent to the Bârsa Plain.

Comşiţ, G.,: O acţiune locală care a salvat “Ţara Făgăraşului” de n dezastru ecologic/ A local action that has saved the Făgăraş Land of an ecological dissaster.

Chira, F.,: Ciupercile micoritice din pădurea de răşinoase/ Mycorrhizal fungi in coniferous stands.

Spârchez, G.,: Influenţa condiţiilor geologice ale Munţilor Perşani asupra formării solurilor/ Influence of Perşani Mountains – ecological conditions over soil formation.

Cuza, P.,: Contribuţii privind delimitarea zonelor de recoltare ale principalelor specii forestiere autohtone din Republica Moldova/ Contributions to delimiting seed zones for main indigenous forest species in the Republic of Moldavia.

Bolea, V., Popescu, E., Vlonga, Ş., Mandai, M., Dincă, M.,: Experimentări privind înfiinţarea timpurie le 34 ani a unei rezervaţii de stejar şi gorun pentru producţia de ghindă/ Experimentations concerning setting up a pedunculate and sessile oak seed production stand at 34 years old.

Paladiciuc, A., Palancean, A., Boaghie, D., Hadârcă, V.,: Productivitatea şi reproducerea plopului alb în Republica Moldova/ Productivity and reproduction of white poplar in the Republic of Moldavia.

Nicolescu, V., Nicolescu, L., D.,: Silvotehnica plantaţiilor europene de foioase şi tuburile de creştere/ Silviculture of European broadleaves plantations and treeshelters.

Szabo, M.,: Posibilităţi de întreţinere prin erbicidare a plantaţiilor tinere, instalate după doborâturi de vânt/ Possibilities of herbiciding young plantations established on land denuded by windfalls.

Popescu, F., Radu, Ş.,: Arboretumul Simeria/ Arboretum of Simeria.

Leahu, I.,: Implicaţiile metodologice ale teoriei generale a sistemelor în organizarea, modelarea, fiabilitatea şi conducerea structural-funcţională a pădurilor/ Methodological implications of general theory of systems in organisation, modeling, fiability and structural, functional management of forest.

Vlonga, Ş.,: Tăieri rase în benzi în Făgetele montane/ Strip-clear fellings in mountain beech stands.

Goanţă, I.,: Dăunătorul stejarului Parthenolecanium rufulum şi entomofagii lui. The oak-tree pest Parthenolecanium rufulum Gkll. And its entomophges.

Boaghie, D., Hadârcă, V., Paladiciuc, A.,: Unele aspecte negative ale presiunii antropice asupra pădurilor încadrate în grupa I funcţională din Moldova/ Some negative aspects of anthropic pressure on protection forests in the Republic of Moldavia.

Olteanu, N.,: Reţeaua de transport în pădurile din România/ Transport network in forests of Romania.

Alexandru, V.,: Consideraţii privind nivelul de dificultate posturală la unele activităţi din recoltarea şi colectarea lemnului/ Some considerations concerning the postural difficulty level in activities of wood harvesting.

Gulca, V.,: Consideraţii privind bonitatea fondurilor de vânătoare/ Considerations of hunting resources quality.

Popescu, E., Popescu, F., Munteanu, I., Pepelea, D.,: Lupeul- legendă şi adevăr/ The wolf, a legend and reality.

Horj, P., Pânzariu G.,: Şacalul în Munţii Maramureşului/ The golden wolf in the Mountains of Maramureş County.

 

 

 

8. Revista de silvicultură a sud-estului Transilvaniei

 

 

Cuprins/Content

 

Bolea, V.,: Popescu, E., Vlonga, Ş., Mandai, M., Surdu, A.,: Nutriţia minerală globală şi echilibrul nutritiv la fag în câteva ecosisteme forestiere din România/Global nutrition and nutritional balance in Europa beech in some forest ecosystems in Romania.

Man, G.,: Variaţia genetică clonală a unor caractere ale conurilor şi seminţelor de larice (Larix decidua Mill.) / Clonal genetic variation in cone and seeda traits of European larch (Larix decidua Mill.).

Bujilă, M., Dincă, M., Lucaci, D., ş.a.: Variaţia cantităţii de pigmenţi asimilatori la puieţi şi plantule de brad în corelaţie cu raportul “zeta”/ Variation in pigment contents in EWuropean silver-fir plantlets and seedings.

Dincă, L., Dincă, M.,: Aspecte privind staţiunile apte pentru cultura sorbului de câmpie (Sorbus torminalis Crantz)/ Some aspects concerning the environmental conditions able for wild service tree.

Velea, D., Vasilescu, I.,: Şansa ultimului sfert de secol pentru regenerarea gorunetelor/ Chance of the last century quarter for regenerating sessile oak forests.

Popescu, E., Simion, D.,: Rezultate deosebite obţinute la butăşirea cvercineelor în solar la Direcţia Silvică Târgovişte, Pepiniera centrală Găieşti/ Achivements in oak cutting in Găieşti Central Nursery, Târgovişte Forest District.

Popescu, E., Chira, D., Pepelea, D.,: Câteva consideraţii privind cultura duglasului albastru şi importanţa lui pentru silvicultură/ Considerations regarding blue Douglas-fir culture and its importance in forestry.

Leahu, I.,: O expresie matematică a legăturii dintre valorile relative ale unor caracteristici biometrice în arboretele echiene/ A mathematical expression of relationship among relative values of some biometrical characteristics in even-aged forests.

Mihalciuc, V., Mircioiu, L., Bujilă, M., Lucaci, D.,: Cercetări privind infestarea cu dăunători de tulpină a arborilor pe picior şi modificarea unor parametrii fiziologici/ Research regarding ifestation of standing trees with stem pests and modification of their physiological parametres.

Mihalciuc, V., Simionescu, A., Mircioiu, L.,: Referiri la starea sanitară a arboretelor de răşinoase din judeţele Covasna, Harghita, Mureş şi Bistriţa – Năsăud, calamitate de vânt şi zăpadă în 5 noiembrie 1995/ Reffering to health state of resinous stands in Covasna, Harghita, Mureş şi Bistriţa – Năsăud Counties calamited by wind and snow on the 5th November 1995.

Man, G.,: Calendarul congreselor, întâlnirilor de lucru şi cursurilor de specialitate în domeniul geneticii şi ameliorării arborilor în 1998.

Copăceanu, D., Copăcenau, D., D., Ene, N., Forje, S., M.,: Protecţia ecosilviculturală specifică exploatării forestiere în grădinărit/ Ecosilvicultural protection specific to individual tree selection.

Alexa B.,: Baraj din fâşii cu goluri pentru corectarea torenţilor/ Dam of bands with gaps for torrent correction.

Păcurar, V.,: Estimarea expeditivă a scurgerii pluviale în bazine hidrografice mici prin metoda numărului de curbă / Runoff estimation in small watersheds by the Curve Number method.

Micu, I.,: Aspecte economice ale activităţii cinegetice/ Economic aspects of the hunting management.

Predoiu, G.,: Utilizarea GIS şi GPS în managementul populaţiilor de carnivore mari din Carpaţi/ Utilizing GIS and GPS in management of great carrnivora in the Carpathians.

De Verno L., Loo, J., Mc Phee, D., Moseler, A., (Man, G., ): Cercetări referitoare la genomul arborilor desfăşurate de Seviciul Forestier Canadian din zona atlantică/ Forst Tree Genome Research at the Canadian Forest Service-Atlantic

Florescu, I., I.,:Marin D. Drăcea o excepţională personalitate a şcolii româneşti de silvicultură/ Marin D. Drăcea, an outstanding personality of the Romanian silvicultural school.

Dincă, L.,: Silvicultura pe internet/ Sylviculture in the Internet.

Specialişti ai silviculturii româneşti în înalte foruri academice.

Bolea, V.,: Declaraţia din Antalya/ The Statement of Antalya.

Popescu, E., Bolea, V., Florea, M.,: Consideraţii privind proiectul Codului deontologic al inginerului silvic/ Considerations on project of the Deontological Code of the Forest Engineer.

 

 

 

9-10. Revista de Silvicultură a sud – estului Transilvaniei

1-2 (9-10) ANUL IV/1999

 

 

Cuprins/Content

 

Cuvântul Ministrului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului Domnul Dr. ing. Romică Tomescu la Sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de ICAS – Staţiunea Braşov în data de 28-29 august 1998/ Speech of the Minister of Waters, Forests and Environmental Protection, dr. Romică Tomescu, at the Scientific Symposium organised by the ICAS, Braşov Station, August 28-29, 1998

Ionaşcu, G., Chiţea, G.,: Semicentenarul învăţământului superior silvic braşovean/ 50 years of higher education in forestry in Braşov.

Şofletea, N.,: Homeostazia genetică în populaţiile forestiere de arbori/ Genetic homeostasis in populations of forest trees.

Popescu, F., Radu, S.,: Arboretumul Simeria II. Monument de arhitectură/ Arboretum of Simeria II. Monument of landscape arhitecture.

Iacob, C.,: Anbaliza comparativă a caracteristicilor structurale ale arboretelor naturale pluriene de fag cu răşinoase pe faze de dezvoltare/ L’analise comparative de quelques caracteristiques de la structure dans les forets naturelles melanges d’hetre, sapi net epicea sur phases de developpement.

Vlonga, Ş.,: Caracteristici structurale ale unui brădeto-făget constituit ca rezervaţie naturalistică/ Structural characteristics of silver fir – beech stand, established as a nature reserve.

Bolea, V., Mandai, M., Surdu, A.,: Evoluţia nutriţiei minerale a fagului de la Fundata în perioada 1993-1996/ The evolution of mineral nutrition in Fundata European beech stand in the 1993-1996 period.

Blujdea, V., Alexa, A.,: Cercetări comparative privind eficienţa de utilizare a nutrienţilor minerali la arbori de cvercinee xerofiţi şi semixerofiţi/ A comparation of nutrient efficiency utilisation in yerophitic and semixeophitic oaks.

Popescu, N., Bolea, V., Dincă, L., Popescu, F.,: Oportunitatea reamenajării parţiale şi modernizării “Centrului de conservare a seminţelor de răşinoase de la ICAS Braşov” pentru păstrarea pe perioadă îndelungată a ghindei/ L’oportunite de transformation du centre de Braşov de conservation des semis des resineux pour la mentien de long dure des

Panea T., Popescu E., Mihăiescu T., Popescu O., Simion D., Ujvari M.,: Cercetări privind aplicarea practică a bioregulatorului S2 pentru înrădăcinarea cvercineelor/Research regarding the practical application of S2 bioregulator of oak rooting (Quercus robur).

Boldoi C., Coteţ A.,: Lucrări de reconstrucţie ecologică în Lunca Oltului/Ecological reconstruction works in the Lunca Oltului.

Chira D., Chira F..,: Soluţii speciale de conducere a arboretelor bolnave/Special management solution for damaged stands.

Geru J. M., Pedrotti F.,: Documents Phytosociologiques. Recenzie: Radu S.

Neţoiu C.,: Utilizarea metodelor dendrologiei la estimarea impactului defolierilor asupra creşterii radiale a arborilor/Using dendrochronological tehniques to measure radial growth of defoliated trees.

Ioraş F., Render M., Voiculeţ M., Vergheleţ M.,: Efectele păşunatului montan asupra ecosistemelor forestiere şi gospodăririi pădurilor/The effects of mountainous grazing on forest vegetation management.

Costandache C.,: Eficienţa lucrărilor silvice în stăvilirea alunecărilor şi fixarea terenurilor alunecătoare/Efficiency of silvicultural operations in landslide stabilisation.

Mandai M.,: Congresul al II-lea al Societăţii de Botanică din Republica Moldova:”Biodiversitatea vegetală în preajma mileniului III”/ The Second Congres of Botanical Society of Republic of Moldova “Vegetation biodiversity on the edge of the third millennium.

Ionaşcu G.,: Aspecte privind exploatarea lemnului în România în etapa actuală/Aspects regarding the present timber harvesting activities in Romania.

Beldeanu E.,: Consideraţiuni privind gestiunea durabilă a pădurilor şi ecocertificarea lemnului/Considerations on sustainable forest management and timber ecocertification.

Trandafir G.,: Lemnul subţire – o resursă insuficient valorificată/The small timber – an insufficiently used resource.

Iacob L. A.,: Cuantificarea distribuţiilor unimodale privind unele caracteristici dendrometrice ale arboretelor echiene/The quantification of unimodal distributions of dendrometric characteristics of even-aged stands.

Flutur G., Straton C.,: Pericolul ignorării funcţiilor de protecţie ale ecosistemelor forestiere în contextul privatizării pădurilor/The danger of ignoring the forest ecosystems protection functions in the context of forest privatisation.

Drăgoi M.,: Fundamente econometrice ale reglementării regimului silvic pentru pădurile private/Econometric backgound of forest regime regulation.

Chiţea G., Rusu A.,: Unele aspecte ale cadastrului forestier/Some aspects of the forest land survey.

Micu I.,: Ce este etologia cinegetică/What’s the hunting behavioural science?.

Munteanu I., Stancu D.,: Comportamentul urşilor gunoieri/Le comportament de l’ours boueurs.

Petre L., Wolf C.,: Spre un management al populaţiei de lup (Canis lupus) în România/Towards the wolf (Canis lupus) population management in Romania.

Veştea A.,: Necesitatea înfiinţări unui laborator de economie forestieră în cadrul ICAS/The need for the establishment of a Forest Economics Laboratory in the ICAS.

Melinte M.,: Oportunitatea şi necesitatea revizuirii şi schimbării unor normative şi instrucţiuni în vigoare/The oportunity and necessity of re-examination and changing of some valid instructions and guidelines.

Vlonga Ş.,: A III- a sesiune ştiinţifică:” Ecologia şi protecţia ecosistemelor” de la Bacău/The Third Scientific Session ” Ecosystems ecology and protection” Bacău, 1998.

Vlonga Ş.,: Simpozionul internaţional “Silvicultura şi pădurea naturală”/The Interantional Symposium ” Silviculture and natural forest”.

Popescu E., Bolea V.,: Opinii privind schimbarea şefilor de ocoale silvice după împlinirea a 12 ani de funcţie/Opinions regardind the replacement of Forest district Heads after three successive mandates of four years each one.

Popescu E.,: Probleme actuale ale privatizării pădurilor/Present problems of forest privatisation.

 

 

 

11-12. Revista de Silvicultură

Anul V 1-2(11-12)/2000

 

 

Cuprins/Content

 

O grea pierdere pentru comunitatea universitară şi silvică românească – decesul profesorului dr. ing. Victor Stănescu/ Prof. dr. ing. Victor Stănescu disappearence, a great loss for university and silvicultural community.

Ionaşcu G.,: Şcoala silvică braşoveană şi cercetarea ştiinţifică/Forest education and research in Braşov.

Popescu E., Bolea V.,: Profesorul Alexandru Săvulescu iniţiatorul primelor cercetări silvice organizate în cadrul Staţiunii Braşov (1949)/ Prof. Alexandru Săvulescu, the initiator of the research team in the Station of Braşov.

Gava M.,: D-l dr. Gheorghe Ciumac octogenar/Dr. Gheorghe Ciuma cat 80 years of age.

Muşat I.,: IUFRO şi cercetarea silvică românească/IUFRO and Romanian forest research.

Şofletea N., Curtu L.,: Polivalenţa ecologică- adaptivă a unor specii lemnoase indigene edificatoare de ecosisteme forestiere/Ecological-adaptive multivalence of some major native forest species.

Stoiculescu D C.,: Bălţile mici ale Brăilei, un viitor parc naţional de interes european/Brăila’s Bălţile Mici – a future National Park of European interest.

Popescu F.,: Diversitatea genetică a populaţiilor de stejari din România (Quercus robur L., Q. petraea Liebl. şi Q. frainetto Ten.) la nivelul ADN cloroplastic/Genetic diversity of oak population in Romania at the chloroplast DNA level.

Danciu M., Parascan D., Gurean D., Ularu P.,: Contribuţii la cunoaşterea răspândirii în România a fitocenologiei speciei Genista germanica L. /Contributions to the natural distribution and phytocenology of the species Genista germanica L. in Romania.

Vlonga Ş., Mandai M., Pepelea D.,: Caracteristici structurale ale unui gorunet cu Asperula- Asarum-Stellaria cărpinizat/Structural characteristics of a hombeamed sessile oak stand.

Iacob C.,: Cercetări privind potenţialul auxologic şi stabilitatea arboretelor pluriene naturale, pe faze de dezvoltare/Research on auxological potential and stability of the natural unever-aged stands, at different developing phases.

Bolea V., Popescu E., Vlonga Ş., Munteanu I., Surdu A., Mandai M.,: Cecetări privind nutriţia minerală a molidului (1998) în ecosisteme forestiere reprezentative din ţara noastră/Researches regarding mineral nutrition of Norway spruce in representative Romanian forest ecosystems in 1998.

Târziu D., Spârchez G.,:Cartarea staţională forestieră în România/Forest site-mapping in Romania.

Spârchez G., Dincă L., Dincă M.,: Variaţia principalelor proprietăţi fizice şi chimice ale solurilor brune luvice şi brune argiloiluviale dun sud-estul piemontului getic/The variation of the main chemical and physical properties of eluviated brown soils and argilic illuvial brown soils in south.eastern parrt of Getic Plateau.

Simion D. R.,: Experimentări şi rezultate la regenerarea vegetativă a stejarului şi gârniţei/Experiments in vegetative propagation of pedunculate and Hungarian oak.

Roşu C., Popovici L.,: Efecte asupra poluării industriale petroliere asupra solurilor forestiere/Effects of indujstrial pollution on the forest soil.

Leandru V.,: Succeseiunea speciilor forestiere în regiunea de dealuri şi problema gorunului/Forest species succession in hilly regions and sessile oak.

Păcurar V.,: Influenţa unor activităţi forestiere asupra infiltraţiei apei în sol/Forest activities influence on soil water infiltration.

Marcu O., Simon D.,: Aceria nervisequa faginea Nal. Un dăunător nou al fagului în ţara noastră/ Aceria nervisequa faginea Nal. A new beech pest in Romania.

Gyorgy T. A., Chira D.,: Câteva boli foliare la specii de pin/Some needle casts of pine.

Mihalciuc V., Mircioiu L., Mihalciuc A., Oprean I.,: Testarea feromonilor sintetici în cursul anului 1998 în vederea controlului populaţiilor scolitidului Pityogenes chalcographus în cuprinsul arboretelor de molid/Testing on sintetic pheromons (1998) for the control of Pityogenes chalcographus population in spruce stands.

Proorocu M.,: Folosirea atractanţilor secundari în capturarea trombarului puieţilor de răşinoase/Using of the secondary attractants in Hylobius abietis traps.

Ioraş F., Render M., Voiculeţ M., Vergheleţ M.,: Analize şi soluţii privind reducerea efectelor păşunatului în păşunile şi arboretele de altitudine din Piatra Craiului/Community forestry a viable management solution to reduce the ecological impact of livestock grazing at high altitude in the Piatra Cariului Massif- Romania.

Negruţiu A., Ionescu O.,: Cercetări privind revizuirea criteriilor de bonitate a fondurilor de vânătoare/Modification of carrying capacity criteria in hunting areas.

Micu I.,: Selecţia vânatului pe bază de comportament/Game selection on basis of behaviour.

Ionescu O., Promberger C., Negruţiu A., Mertens A., Sandor A., Promberger B., Predoiu G., Mincă m.,: Cercetări privind carnivorele mari din Carpaţi/ Research on Carpathians large carnivores.

Predoiu G., Promberger B.,: Programul internaţional de cercetare a populaţiei de râşi (Lynx lynx) din România/International research project of lynx population in Romania.

Codreanu C.,: Studii privind particularităţile anatomice, morfologice şi biologice ale populaţiilor de vulpi din zona Braşovului/Anatomical and morphological characteristics of fox populations in Ţara Bârsei.

Ionescu G.,: Reintroducerea castorului în bazinul Oltului/Beaver reintroduction in the Olt Basin.

Leahu I.,: Metode şi modele biometrice pluricriteriale de stabilire a mărimii posibilităţii de produse principale şi de conducere structural – funcţională a pădurilor prin amenejament/Multicriteria biometrical models and methods for establishing the allowable cut and tending of the stands in forest management-planning.

Tudoran M.,: O nouă modalitate de stabilire a posibilităţii bazată pe creşterea indicatoare/A new way of establishing the annual allowable cut base don indicator increment.

Tudoran M.,: Procedeu de asigurare a continuităţii prin intermediul suprafeţei decenale normale/ Verification procedure of the continuity for covering with forestry vegetation.

Predoiu G.,: Specificul conceptului românesc de amenajare aplicat pădurilor din Republica Moldova/Romanian concept of forest management – planning applied in the Republic of Moldavia.

Popescu E.,: Probleme actuale ale retrocedării pădurilor/Actuals problems of forest restitution.

Ciobanu D.,: Aspecte istorico-economice şi juridice privind composesoratele de păduri din secuime/Historical-economical and juridical aspects regarding of group-owned forests in south-eastern part of Transilvania.

Ciobanu V.,:Geosinteticele, materiale noi pentru construcţia drumurilor forestiere/Geo-syntetics-new materials for forest road construction.

Ciobanu D.,: Principii actuale ale politicii forestiere germane/Actual principles of German forest politics.

Comşiş G.,: Opinii referitoare la procesul de retrocedare a pădurilor/ Opinions regarding the forest restitution.

Vlonga Ş.,: Arborete pluriene, arborete echiene/ Uneven – aged, even- aged stands.

 

 

 

13-14. Revista de Silvicultură

Anul VI /2001, 13-14

 

 

Cuprins/Content

 

Parascan D., Bolea V.,: Editorial

Boaghie D.,: Unele aspecte privind biodiversitatea forestieră a Republicii Moldova/Some aspects regarding the forest biodiversity in the Republic of Moldova.

Bolea V., Surdu A.,: Capacitatea de metabolizare a sulfului şi pragul de toxicitate cu sulf la speciile forestiere/The capacity of sulphur metabolisation and treshold of sulphur toxicity in forest species.

Chira D., Chira F.,: Caracteristicile de cultură ale speciilor desprinse din “complexul Armillaria mellea“/ Culture caracteristics of the species separated from the “Armillaria mellea complex”.

Marcu V.,: Influenţa reliefului muntos asupra circulaţiei atmosferice în zona Carpaţilor de la Curbură/Montainous ground influence on the air circulation in the Curvature Carpathians Region.

Spârchez G., Şofletea N., Curtu L.,: Stţiuni de gorunete pe soluri puternic acide din zona piemontană limitrofă Depresiunii Bârsei /Oak forest site son intense acid sites from the piedmont area of Depresiunea Bârsei.

Mihalciuc V., Danci A., Lupu D., Olenici N.,: Situaţia dăunătorilor de scoarţă şi lemn ai răşinoaselor din ţară afectate de doborâturi de vânt sau zăpadă şi măsurile de protecţie aplicate în perioada anilor 1990-1999/The situstion of the main bark and wood boring insects which damaged resinous stands in Romania and their control measures between 1990-1999.

Simon D.,:Situaţii concurenţiale privind ocuparea cuiburilor artificiale de păsări/Competition situations concerning the birds artificial nests occupation.

Mihalache G., Ciornei C., Voicescu I.,: Noi contribuţii în problema combaterii integrate a defoliatorilor forestieri/New contribution to integrated control of the forest defoliators.

Fărcaş C.,: Noi metode de tratament pentru întreruperea stării dorminde a seminţelor de frasin comun (Fraxinus excelsior L.)/New mehods of treatment for the breaking of dormancy in the case of ash (Fraxinus excelsior L.).

Chira F., Chira D.,:Caracteristici ale rădăcinilor micorizate la puieţii de molid şi brad afectaţi de uscare/Characteristics of mycorrhizal roots o none year Norway spruce and Silver fir dyng seedlings.

Iacob C.,: Stabilirea densităţii optime a indicilor de recoltare pentru arboretele de molid pe baza datelor provenite din suprafeţele experimentale permanente/Optimum density and intensity of thinungs in norway spruce stands base don results obtained in permanent research plots.

Lica D., Gurău L., Boieriu C.,: Influenţa gradului de uscare pe picior a arborilor de stejar pedunculat asupra rezistenţei la încovoiere statică/The influence of the degree of drying away of the european oak upon the bending stenght.

Dincă L., Popescu E., Dincă M.,: Aspecte privind reconstrucţia ecologică a haldei de steril din municipiul Deva/Some aspects concerning the ecological rehabilitation of Deva waste heap.

Vlonga Ş.,: Reconstrucţia ecologică a arboretelor de cvercinee cărpinizate/Ecological reconstruction of oak-hornbeam stands.

Bărbătei R.,: Reconstrucţia ecologică a pădurilor afectate de poluare de la Copşa Mică/Ecological rehabilitation of the forest affected by pollution in the Copşa Mică area.

Păcurar V.,: Evaluarea erozivităţiii pluviale în zona Munţilor Braşovului pe baza indicelui Wischmeier/Rainfall erosivity evaluation for the Braşov Mountains area base don the Wischmeier’s index (E x I30).

Leahu I.,: Conducerea şi reglarea structural-funcţională a pădurilor printr-un control permanent al bioproducţiei forestiere/Organization and forest structural-functional management by forest planning.

Iacob L., A.,: Contribuţii la determinarea compoziţiei optime în arboretele de şleau/Contribution to the determinatzion of target composition in mixed stands.

Bucşa C., D.,: Aspecte de gospodărire durabilă a pădurilor în O S Avrig/Aspects of sustainable management of the forests from the Avrig Forest District.

Comşiţ G.,: Preocupări pentru eficientizarea activităţii păstrăvăriei Dejani/Concerns regarding the afficiency improvement of the Dejani trout breeding farm.

Bolea V.,: Consfătuirea Filialei Baia Mare a Societăţii “Progresul Silvic” din 17 oct. 2001 pe tema “Influenţa poluării asupra vegetaţiei forestiere. Reuşita unor lucrări de reconstrucţie ecologică a pădurii în zonele afectate cu noxe”/The meeting of the Baia Mare organisation of the Progresul Silvic Society concerning the silvicultura peculiarities in ares polluted with sulphhur dioxide.

Radu S.,: Staţiunea de cercetări silvice Simeria- continuitate şi modernizare/Forest Research Staion Simeria- continuity and modernization.

Blada I.,: ICAS în cooperare internaţională/ICAS international cooperation

POpescu E., Popescu F.,: Consideraţii asupra istoriei perdelelor forestiere de protecţie în România în perioada 1860-2001/Considerations regarding the forest schelter belts in Romania in the period 1860-2001.

Leşan M.,:Contribuţii la istoria pădurilor de la Baia Mare/Contribution onb the forest history of Baia Mare Region.

Decalogul silvic german/Forest German Decalog

Ionescu G.,: Castorul – trecut şi prezent în România/The beaver (Castor fiber) in Europe- past and present.

Gava M.,:Dr. ing. Petre Ciobanu la 80 de ani/Dr. ing. Petre Ciobanu at his eighty anniversary.

Vlonga Ş.,: Care-i adevărul?/What the truth is?

 

 

 

15-16. Revista de Silvicultură şi Cinegetică

Anul VII /2002, 15-16

 

 

Cuprins/Content

 

Parascan D., Bolea V.,: Editorial/Editorial

Micu I.,: Integrarea eco-etologică şi economică a cinegeticii în sistemul forestier/Eco-etological and economic itegration of cynegetics into the forest ecosystem.

Cotârlea I., Cimpoca I., Avtigean I.,:Strategia de dezvoltare a silviculturii sibiene în perioada 2001-2004/Strategy of development of Sibiu silviculture between 2001 and 2004.

Târziu D., Nicolescu N.,: Contribuţii la precizarea rolului economic şi ecologic al pădurilor montane/Contributions to the economic and acological importance of mountainous forest.

Leşan M.,: Niveluri de poluare cu SO2 în zona periurbană de la Baia Mare şi Baia Sprie, în funcţie de raportul N/S din acele de pin negru/So2 pollution levels base don the N/S ratio in the black pine needles collected in the surroundings of Baia Mare and Baia Sprie

Bolea V., Vlonga Ş., Săsăran M., Leşan M.,: Monitoringul compoziţiei floristice în ecosisteme forestiere poluate/Monitoring of flora composition in polluted forest ecosystems.

Velea D.,: Ingineria tratamentelor de regenerare/Engineering silvicultural systems

Marica F.,:Aspect teratologic indus la conurile de larice din plantajul Ciocâltea – Ocolul Silvic Horezu/Teratological effect induced in larch cones, Ciocâltea orchard, Horezu Forest District.

Chira F., Chira D.,: Dezvoltarea rădăcinilor micorizate la puieţi de molid în diferite variante de pat nutririv/Root growth of Norway spruce mycorrhized seedlings grown in different variants of nutritive beds.

Costandache C.,: Cercetări privind refacerea – ameliorarea pinetelor necorespunzătoare de pe terenuri degradate din Vrancea/Research on rehabilitation of unsuitable pine stand son degraded lands in Vrancea.

Dincă L., Dincă M., Mădăraş I.,: Simularea efectuării răriturilor în arboretele de fag, parcurse deja cu astfel de lucrări în scopul obţinerii lemnului de calitate/Simulation of thinnings in beech stands aiming at high quality wood production.

Drăghiciu D.,: Cu privire la aplicarea metodologiei de determinare a volumului de lemn de extras prin răritură/On the application of methodology to determine the wood volume extracted by thinning.

Chira d., Georgescu P., Cornici D., Fărcaş R., Bujilă M.,: Extinderea colorării duramenului la fag/Research on wood colouration of european beech stem.

Neţoiu C.,: Dinamica nutriţiei omizilor de Tortrix viridana în raport cu fenologia arborilor de cvercinee.

Dinulică F., Petriţan C., Pană A., M.,:Comportamentul provenienţelor de brad din cultura comparativă Paltinu-Săcele la atacul produs de Melampsorella cerastii şi Armillaria mellea /Behavior of silver fir in the Paltinu – Săcele provenence trial to the attak by Melampsorella cerastii and Armillaria mellea.

Popescu F., Fărcaş S.,: Paleobotanică şi genetică moleculară: modalităţi complementare în studierea trecutului vegetaţiei/Paleobotany and molecular genetics: two approaches in vegetation history studies.

Popescu E.,: Câteva consideraţii privind istoria pădurilor din România/Some aspects about forest history in Romania.

Păcurar V.,: Utilizarea modelelor digitale ale terenului pentru determinarea unor caracteristici geomorfologice ale bazinelor hidrografice montane/Using digital elevation models for determining some geomorphologic characteristic of the mountain watersheds.

Leahu I.,: Elemente de teoria informaţiei, teoria energiei informaţionale, teoria fiabilităţii, mentenabilităţii şi stabilităţii sistemelor aplicate la stabilirea structurilor optime ale arboretelor/Elements of information theory, informatioenergy, systems’reanility maintainability and stability theory applied for establishing the optimum stand structure.

Nicolescu N.,: Sisteme (scheme) de certificare a pădurilor-caracteristici, compatibilitate şi echivalenţă, perspective/Forest management certification schemes-characteristics, compatibility and equivalence, perspectives.

Olteanu N.,: Cercetări privind proiectarea gropilor de împrumut şi a depozitelor în cadrul lucrărilor de terasamente/Research on borrow pit and earth house desing used for forest roads building.

Negruţiu A., Ionescu O., Iordache D., Popescu V.,: Bazele de amenajarea a fondurilor de vânătoare/ The principles for hunting area management planning.

Predoiu G., Ionescu o., Neguş Ş.,: Metode de evaluare a densităţii realtive a vânatului în condiţiile din România/Methods of evaluation for game relative density in Romania conditions.

Angelescu A.,: Şacalul în Dobrogea/The jackal ( Canis aureus L.) in Dobrogea

Ionescu G.,: Comportamentul castorului în bazinul Oltului la 4 ani după reintroducere/Beaver behavior in Olt river basin at four years after reintroduction.

Neguş Ş.,:Reapariţia zăganului în Alpi/Reintroduction of bearded vulture (Gypaetus barbatus) in the Alps.

Blada I.,: Reuniunea de lucru a partenerilor la programul EUFORGEN/The work reunion of the parteners to the EUFORGEN program.

Profesorul dr. ing. Darie Parascan la 75 de ani/Prof. dr. ing. Darie Parascan at his 75 anniversary.

Cercetătorul dr. ing. Mihai Damian la 75 de ani/ Dr. ing. Mihai Damian at his 75 anniversary.

 

 

 

17-18. Revista de Silvicultură şi Cinegetică

Anul VIII /2003, 17-18

 

 

Cuprins/Content

 

Filip A.,: Îmbunătăţirea managementului pădurilor în DS Maramureş/Measures for the improbement of management of Maramureş Forest Administration

Cotârlea I., Cimpoca I., Avrigean I.,: Propuneri privind relansarea şi restructurarea activităţilor tehnice din DS Sibiu pe perioada 2001-2004/Proposal for the re-launching and restructuring of tehnical activities in the Sibiu Forest Administration between 2001 and 2004.

Ionescu M.,: Aplicarea metodelor bazate pe teoria grafurilor în activitatea de planificare şi urmărire a lucrărilor utilizând prelucrarea automată a informaţiilor/The application of methods base don graph theory to project planning and control using project management software.

Leahu I.,: Modele şi tehnici statistice- matematice de eşantionaj aplicate în amenajarea pădurilor/Models and statistic – mathematical sampling tehnniques used in forest management.

Nicolescu N., Nicolescu L.,: Consideraţii privind particulariutăţile ecologice, tehnologice şi silviculturale ale sorbului (Sorbus torminalis L. Crantz)/Considerations regarding the ecological, tehnologica land silvicultural characteristics of wild service tree (Sorbus torminalis L. Crantz).

Vasilescu M., M.,: Perdele forestiere de protecţie – o problemă de mare actualitate/The forest shelterbelts – a very actual problem.

Bolea V., Ciobanu D., Scubli H., Pană A., M.,: Perdele forestiere antipoluante la Baia Mare/The anti-pollution shelterbelts of Baia Mare.

Popa I.,: Sistem de cartare a zonelor de risc la doborâturile produse de vânt prin metoda analizei discriminatorie//Mapping system of windthrow risk by the discriminate method.

Dincă L., Dincă M.,: Pierderile de masă lemnoasă datorate poluării din zona Baia Mare/Losses of wood production in the Baia Mare area owing to the pollution.

Alexa B., Cotârlea I., Bărbătei R.,: Unele aspecte privind poluarea actuală a pădurilor din Copşa Mică/Some aspects regarding the present pollution of forests in the Copşa Mmică region.

Blujdea V., Taină Ş., Ionescu M., Surdu A.,: Nutriţia minerală a bradului, molidului şi pinului silvestru regeneraţi spontan pe halde de steril/Mineral nutrition of Silver fir, Norway spruce, and Scots pine naturally regenerate don uranium mining heap.

Stoiculescu C.,: Parcul Natural Bucegi în derivă?/ Is the Bucegi Natural Park drifting away?

Pânzariu G.,: Importanţa vegetaţiei lemnoase a marilor înălţimi din Munţii Rodnei şi maramureşului/The importance of woody vegetation in the highlands of Rodnei and Maramureş Mountains.

Reddemann J.,: Combaterea ipidelor cu substanţe netoxice în zonele afectate de doborâturi de vânt din cadrul Uniunii Europene/Control of Ipidae spp. Based on utilisation of non-toxic substances in EU areas affected by windfalls.

Voicescu I.,: Insecte entomofage – vector de transmitere a infecţiilor produse de VPN introdus artificial în focarele de infestare ale insectei defoliatoare Lymantria dispar L./The entomophagous insects-vector for spreading the viral infections producesd by NPV artificially inserted into the infestation areas of gypsy moth.

Goanţă I., Sugoniaev E.,: Dăunătorul salcâmului Parthenolecanium corni Bouche şi entomofagii lui/The black locust scale insect Parthenolecanium corni Bouche and its entomofagus.

Chira D., Bolea V., Chira F., Mantale C.,: Starea fitosanitară a castanului comestibil şi posibilităţi de combatere biologică a ciupercii Cryphonectria parasitica/Sanitary sate of Castanea sativa and possibilities of biological control of Cryphonectria parasitica.

Mariş V.,: Încercări de combatere chimică a cancerului castanului în DS Maramureş/Experiments of chemical control of chestnut canker in the Maramureş Forest Administration.

Chira F., Chira D.,: Contribuţii la cunoaşterea ciupercilor micoritice din arboretele de castan (Castanea sativa Miller) din OS Baia Mare/Contribution to the knowledge of mycorrhizal fungi of the forest with sweet chestnut (Castanea sativa Miller) from Baia Mare Forest District.

Ionescu D.,: Consideraţii asupra răspândirii cârsteilor (Rallus arquaticus şi Porzana spp.) din Depresiunea Bârsei (jud. Braşov)/Consideration on the rail (Rallus arquaticus and Porzana spp.) distribution in the Bârsa Depression (Braşoc County).

Angelescu A.,: Date generale privind anatomia şacalului dobrogean/An overview of the anatomy of jackal(Canis aureus L.) of Dobrogea.

Micu I.,: De ce şi “cinegetică”?/Why “and cinegetics”?

Ing. Mihai Bodea la 75 de ani/ Mihai Bodea (B.Sc.For) 75 years of age

Conf. dr. ing. Ion Micu, director al Direcţiei Silvice Harghita/ Conf. dr. ing. Ion Micu, director of Harghita Forest Administration, at his 60 anniversary.

 

 

 

 

19-20. Revista de Silvicultură şi Cinegetică

Anul IX /2004, 19-20

 

 

Cuprins/Content

 

Bolea V.,: Aportul Revistei de Silvicultură şi Cinegetică în gospodărirea durabilă a pădurilor/Contribution of the Journal of Silviculture and Cinegetics to the sustainable management of forests

Stoiculescu C., D.,: Începutul conservării biodiversităţii prin arii protejate în zona de est a României/The beginning of the biodiversity conservation through protected ares in the eastern part of Romania

Bolea V., Velea D.,: Rărituri adaptate la făgetele de la Porumbacu/Adaptation of the thinning to the pecularity of the European beech stands of Prumbacu.

Leahu I.,: Aplicarea teoriei statistice a selecţiei în monitorizarea sustenabilă a ecosistemelor forestiere/Application of the statistical theory of selection to the sustainable monitoring of forest ecosystems.

Vlonga Ş.,: Tipul structural al arboretelor/The structural type of stands

Rob M.,: Variaţia diametrului de bază şi al coroanei arborilor din unele făgete montane naturale situate în Munţii Gutâi/Variation of treed. B. h. and crown diameter in some natural European beech stands of Gutâi Mountains.

Bolea V., Chira D.,: Biosupravegherea calităţii aerului în ecosistemele forestiere/Bio monitoring of air quality in Romania forest ecosystems.

Chira D., Filat M., Chira F., Colin J., Mantale C.,: Testări privind rezistenţa la rugini foliare (Melapsora spp.) a speciilor /clonelor de plop/Research of the poplar resistance to rusts (Melapsora spp.).

Ionescu D., T., Neda F., Drăghici M.,: Păsări răpitoare nocturne din Depresiunea Bârsei, Transilvania/Owls (Stringiforme orders) in Bârsa Lowland, Transylvania.

Ionescu G., Ionescu O., Chiriloiu A., Jurj R., Popa M.,: Populaţia de marmotă (Marmota marmota) din România/Marmot (Marmota marmota) population of Romania.

Ionescu O., Predoiu G., Neguş Ş.,: Managementul ursului brun în România/Management of brown bear in Romania.

Predoiu G.,: Managementul faunei sălbatice în contextul integrării în UE/Wildlife management in the context of Romania integration in the UE.

Ene C., Vlad C.,: Aspecte teoretice şi practice privind ultrajul şi infracţiunile silvice/The theory and practice of flagrant insults (outrage) and forestry offences.

Marcu M.,: Clima municipiului Braşov – Topoclimat şi microclimat/Cilmate of Braşov City – Topoclimat and microclimat sectors.

Iuga M., Lazu E.,: Scurt istoric privind gospodărirea pădurilor la OS Vişeu/ Brief history of forest management in the Vişeu Forest District.

Chira F., Chira D., Dănescu F., Chirodea I.,: Testări de provenienţe de stejar pedunculat/Provenance tests of pedunculate oak (Quercus robur L,).

Popescu F.,: FRAXIGEN Reuniunea naţională a utilizatorilor finali/ FRAXIGEN National meeting of end-user.

Ciortuz I., Păcurar V.,: Perenitatea concepţiei prof. A. Haralamb privind ameliorarea silvică a terenurilor degradate şi secetoase/Perenity of the conception of Prof. A. Haralamb concerning the forest recalamation of degraded and arid lands,

Marcu M.,: Profesorul Atanasie Haralamb fiu al Bărăganului/ Professor Atanasie Haralamb, son of the Bărăgan Plain.

Alexandru V., Olteanu N., Ciobanu V.,: La aniversarea vârstei de 80 de ani a profesorului Rostislav Bereziuc/ Prof. Rostislav Bereziuc at his 80th birthday anniversary.

Gava M.,: Domnul dr. ing. Ilarion Vlase, simbolul perenităţii şi înţelepciunii în conducerea colectivului de cercetare şi a Staţiunii ICAS Braşov a devenit octogenar/Dr. Ilarion Vlase at his 80th birthday anniversary.

Bolea V.,: Dr. ing. Mihai Gava, distins specialist cu peste trei decenii de activitate în domeniul cercetării, împlineşte 75 de ani/Dr. Mihai Gava at his 75th birthday anniversary.

Popescu F.,: Cercetări privind variabilitatea genetică a jneapănului în Masivul Retezat/ Research on genetic variability of mountain pine (Pinus mugo) in the Retezat Mountains.

Chira D.,: Cercetări privind acţiunea principalelor ciuperci lignicole în arboretele de fag şi răşinoase/Research on the activity of the most important wood fungi in European beech and resinous stands.

 

 

 

21. Revista de Silvicultură şi Cinegetică

Anul X/21/2005

 

 

Cuprins/Content

 

Valentin Bolea: Editorial. Chemare la solidaritate a corpului silvic (Forestry Staff calls for solidarity)

Dorin Dan Bunea: Particularităţi privind aplicarea tratamentelor cu regenerare naturală sub masiv în arboretele pure şi amestecate de brad din masivul nord-vestic al Munţilor Făgăraş (Particularities of treatments, based on natural regeneration under the massive, in pure and mixed stands of Silver fir in the northwest of Făgăraş Mountains)

Cristu Silviu Papadopol: Adaptarea pădurii actuale la schimbările climatice (Adapting existing forests to climate change)

Cristu Silviu Papadopol: Mai mult decât un arbore (More than a tree)

Dragoş Cîrstian: Adaptarea silvotehnicii la impactul schimbărilor climatice în pădurile din O S Buzău (Adapting silvicultural operations to of climate change impact in O.S. Buzau)

Stelian Radu, Corina Coandă: Să salvăm arborii remarcabili – adevărate comori vii pe cale de dispariţie (Let us save the remarkable trees – true living treasures, threatened by extinction)

Heinz Bussler, Volker Dorka, Jörg Müller: Coleoptere xilobionte în Parcul

Natural potenţial Nordul Gorjului – România (Xylobionte Käfer im geplanten Naturpark Nordul GorjuluiRomania)

Heinz Bussler, Volker Dorka, Jörg Müller: Specii de coleoptere xilobionte in Parcul Naţional planificat Ciucaş – România (Xylobionte Käferarten im geplanten Nationalpark Ciucaş – Romania)

Cristian D. Stoiculescu: Parcurile naţionale propulsează România în Uniunea Europeană (National Parks propel Romania into the European Union)

Diana Vasile: Poienile cu narcise de la Dumbrava Vadului (The daffodils glades from Dumbrava Vadului)

Valentin Bolea, Leşan Maftei, Dănuţ Chira, Leşan Mihai,Florin Vascul:

Adaptarea răriturilor la particu­larităţile pădurii de castan de la Limpedea – Baia Sprie (Adapting thinning to the peculiarities of sweet chestnut forest from Limpedea – Baia Sprie)

Valentin Bolea, Leşan Maftei, Dănuţ Chira, Leşan Mihai,Florin Vascul, Diana Vasile: Convertirea la codru a căstănişurilor din lăstari de la Tăuţii Măgherăuş (The conversion of sweet chestnut forest derived from sprouts from Tăuţii Măgherăuş to high forest)

Dănuţ Chira, Florentina Chira, Valentin Bolea, Costel Mantale, Veronica Mariş Combaterea biologică a ciupercii Cryphonectria parasitica (Biologic control of Cryphonectria parasitica)

Veronica Mariş: Agenţii criptogamici ai castanului comestibil (Cryptogamic agents of sweet chestnut)

Aurel Teuşan, Ştefan Teuşan: Ursul: specie de faună sălbatică a anului 2005 (Der Braunbär: Wildtier des Jahres 2005. Wappentier der Hauptstadt Berlin)

Aurel Teuşan, Ştefan Teuşan: Ursul brun: de la Ursus arctos la “Ursus problematicus“(Brown Bear: from Ursus arctos to Ursus problematicus“)

Ion Micu: Ecologia şi managementul ursului brun (Ecology and management of brown bear)

Sorin Geacu: Două decenii de existenţă a speciei Cervus elaphus pe teritoriul judeţului Călăraşi (Two decades of red dear presence (Cervus elaphus) in Călăraşi county)

Alexandrina Ilica: Politică şi politici în silvicultură (Politics and policies in forestry)

 

 

 

22. Revista de Silvicultură şi Cinegetică

Anul XI/22/2006

 

 

Cuprins/Content

 

Valentin Bolea: Teme de interes major urmărite de Revista de Silvicultură şiCinegetică (Major topics pursued by Revista de Silvicultură şi Cinegetică (Journal of Forestry and Game Management)

Ioan Blada: Restoration of forest habitats from Pietrosul Rodnei Biosphere Reservation (I) (Reconstrucţia ecologică a habitatelor forestiere din Rezervaţia Biosferei Pietrosul Rodnei (I))

Cristian D. Stoiculescu, M. Simionescu, Joiţa Apostol, Cristiana Marcu: Contribuţia I.C.A.S. la conservarea biodiversităţii prin mari arii naturale protejate în perioada 1993 – 2006 (ICAS contribution to biodiversity conservation in large protected natural areas during 1993 – 2006)

Valentin Bolea, Dănuţ Chira, Florentina Chira: Domenii de aplicare a metodei arborilor bioindicatori şi bioacumulatori (Fields of interest for bioindicator and bioaccumulative tree method )

Valentin Bolea, Dănuţ Chira, Florentina Chira: Criterii de selecţie în combaterea integrată a Cryphonectriei parasitica (Criteria for sweet chestnut tree selection in integrated control of Cryphonectria parasitica)

Veronica Mariş: Considerente genetice şi biologice ale combaterii cancerului castanului (Genetic and biological considerations of combat chestnut cancer)

Corneliu Iacob: Tăieri de transformare la grădinărit aplicate în cadrul O.S.E. Săcele (experimentul realizat în u.a.76 b, din U.P. VI Tărlung ) (Transformation cutting to selective system applied in Experimental Forest District of Săcele (UP VI Tărlung, ua 76 B)

Dana-Mirela Isciuc-Lucău: Cercetări privind calitatea seminţelor de brad (Abies alba Mill.) din arboretele de pe Valea Tarcăului (Research on silver fir seeds quality (Abies alba Mill.) of the stands Valea Tarcăului)

Dragoş Cîrstian: Perdelele forestiere de protecţie a câmpului din Ocolul Silvic Buzău (Field forest belts of Forestry Buzau)

Alexandrina Ilica: Privilegiat şi nu prea (Privileged or not)

.Rostislav Bereziuc, Valeria Alexandru, Valentina Ciobanu, M. Marko, A. Enescu: Unele consideraţii privind consumul de combustibil în transportul lemnului pe drumurile forestiere (Some considerations concerning fuel consumption in transport of timber on forest roads)

Ion Micu: Văduva verde (Green Widow)

Ion Micu: Relaţia omului contemporan cu ecosistemul (Contemporary man’s relationship with ecosystem)

Georgeta Ionescu, Claudiu Paşca, Ramon Jurj ş.a: Modificări cauzate de castor în structura malurilor şi a energiei de relief (Changes in the river bank structure and water relief caused by beaver)

Stelian Radu: Compiegne – pădurea cu o istorie de 15 secole, unică în lume (Compiegneforest with 15 centuries history, unique in the world)

Aurel Teuşan: Prof. dr. h.c. Mihai Prodan (1912 – 2002): pionier silvic pe meridiane străine (Prof. dr. h.c. Mihai Prodan (1912 – 2002): forest pioneer on foreign meridians)

Valentin Bolea, Dănuţ Chira: Dr. inginer Eugeniu N. Popescu la 70 de ani (Dr. Eugeniu N. Popescu at 70th aniversary

 

 

 

23. Revista de Silvicultură şi Cinegetică

Anul XII/23/2007

 

 

Cuprins/Content

 

Valentin Bolea: Editorial

Ioan Blada: Re-introduction of Pinus cembra and restoration of Pinus cembra / Pinus mugo / Picea abies habitat by planting in the Zanoaga cuvette from the Pietrosul Rodnei Biosphere Reserve (Reintroducerea de Pinus cembra şi restaurarea habitatului de Pinus cembra / Pinus mugo / Picea abies prin plantare în Zănoaga din Rezervaţia Biosferei Pietrosul Rodnei)

Oliver Merce, Zeno Oarcea, Adrian Sinitean: Studiu de fundamentare pentru constituirea Parcului Natural Codru Moma (Foundation study for the establishment of Codru Moma Natural Park )

Valentin Bolea, Diana Vasile: Pădurea urbană (Urban forest)

Mişu Bardaş: Tehnica de butăşire la plopul alb (Reproduction by cuttings of white poplar)

Ilie Popescu: Contribuţii la fundamentarea teoretică şi practică a substanţelor fitosanitare distribuite sub forma de aerosoli în pădure (Contributions to theoretical and practical foundation of plant substances distributed as aerosols in the forest)

Dragoş Cîrstian: Strategii de precauţie ale silviculturii în perspectiva schimbărilor climatice (Precautionary strategies of forestry in perspective of climate changes)

Ion Cotârlea: Managementul riscurilor şi metode de gestionare în zona montană (Risk management and management practices in mountainous areas)

Valeria Alexandru, Maria Munteanu: Evaluarea riscurilor profesionale şi referiri la mecanicii terasieri din construcţiile forestiere (Professional risk assessment and references to the mechanics of construction bench forest)

Sorin Geacu: Cervus elaphus în regiuni de câmpie. Studiu de caz – judeţul Giurgiu (Cervus elaphus in the plain region. A case study – Giurgiu County)

Ion Micu: Gripa aviară şi avifauna forestieră (Avian flu and forest wild birds)

Georgeta Ionescu, Claudiu Paşca, Ramon Jurj ş.a: Metode moderne de monitorizare a castorilor în România (Modern methods for beaver monitoring in Romania)

George Sârbu, Ovidiu Ionescu, Georgeta Ionescu ş.a: Aspecte ale imobilizării ursului (Ursus arctos L.) pe cale chimică (Aspects of restraint bears (Ursus arctos L.) by chemicals)

Mihai Ionescu: Motoferăstrăul Retezat – model îmbunătăţit (Top Handle Retezat – improved model)

Stephanos Diamandis, Valentin Bolea, Pavel Horj, Mihai Sajerli: Gospodărirea căstănişurilor şi valorificarea lemnului de castan comestibil în Grecia şi România (Management of sweet chestnut forest and valuation of chestnut wood in Greece and Romania)

Valentin Bolea, Dănuţ Chira: Metoda bioindicatorilor şi bioacumulatorilor în detectarea, evaluarea şi supravegherea poluării (Bioindicators and bioacumulatives method in detecting, assessing and monitoring pollution)

 

 

 

24. Revista de Silvicultură şi Cinegetică

Anul XIII/24/2008

 

 

Cuprins/Content

 

Valentin Bolea: Editorial

Fausto R. Alfaro Morales: Costa Rica, puente de la biodiversidad de América (Costa Rica, podul biodiversităţii în America)

Marian Constantin, Alina Constantin, Anca Todoran Ciurduc, Cristina Mărgeanu: Model al evoluţiei speciilor incluzând acţiunea factorilor de presiune – partea I: model matematic (Model of evolution of species including the action of factors pressure – part I: mathematical model)

Eugen Beldeanu: Particularităţi de ordin sanogen ale mediului pădurilor, datorate speciilor forestiere componente (Sanogenous features of forest environment emerged from forest species)

Valentin Bolea, Dănuţ Chira, Diana Vasile: Creşterea capacităţii arborilor de sechestrare a CO2 (Increasing the capacity of trees to sequester CO2)

Diana Vasile, Valentin Bolea: Variaţia conţinutului de Fe, Cu, Zn, în frunzele de Fagus sylvatica din Fundata, în intervalul 1996-2007 (Variation of Fe, Cu, and Zn in leaves of Fagus sylvatica in Fundata between 1996 and 2007)

Mihaela Ionescu: Parcul Naţional Grădiştea Muncelului (National Park Grădiştea Muncelului)

Marius Ureche: Protejarea puieţilor împotriva atacului de Hylobius abietis L. cu ajutorul piretroizilor de sinteză (Use of piretrinoids in seedling protection against Hylobius abietis L.)

Ion Micu: Fauna sălbatică şi criza mondială (Wildlife and the global crisis)

Georgeta Ionescu, Claudiu Paşca, Ramon Jurj ş.a: Metode de capturare, sedare şi montare a transmiţătoarelor în scopul monitorizării castorilor de pe Valea Oltului (Methods of capture, sedation and installation of transmitters for beaver monitoring in Olt Valley)

Sorin Geacu: Situaţia populaţiei de cerb lopătar (Dama dama L.) din sudul judeţului Prahova (Situation of roe deer (Dama dama L.) population in southern Prahova County)

George Sârbu, Ovidiu Ionescu, Georgeta Ionescu ş.a: Utilizarea sistemelor GPS – GSM şi radio în monitorizarea activităţii ursului brun (Use of GPS – GSM and radio systems in brown bear monitoring)

Iulian Alex. Bratu: Influenţa conicităţii şi a curburii asupra randamentului de prelucrare a lemnului în furnire derulate ((Influence of log conicity and curvature on the efficiency of round wood processing in veneers by peeling )

Rostislav Bereziuc, Valeria Alexandru, Valentina Ciobanu: Noţiuni generale privind riscul profesional, securitatea şi sănătatea în muncă

(General terms about work-related professional risk, safety, and health )

Mihai Ionescu, Marian Stoicescu, Aurel Ungur, Viorel Popovici, Marcel Ionescu: Program verde pentru România

(Green Program for Romania)

Costel Stan: “Progresul Silvic” – o autoritate de mare actualitate pentru soarta pădurilor noastre

(“Forest Progress” – a very topical authority for the fate of our forests)

Cristian D. Stoiculescu: Scriitorul Anatolie Paniş, personalitate de excepţie a naţiunii române (Writer Anatolie Panis, outstanding personality of the Romanian nation)

 

 

 

25. Revista de Silvicultură şi Cinegetică

Anul XIV/25/2009

 

 

Cuprins/Content

 

Gavrilescu Gh.: Activitatea şi rolul Societăţii Progresul Silvic (The activity and the role of “Progresul Silvic” Society)

Florescu Ion, Clinciu Ion: Măsuri pentru gestionarea durabilă a pădurilor cu funcţii de protecţie hidrologică (Silvotehnics measures adeqvate to a sustenable forest management with special function of hydrologic protection)

Leandru Vadim: Clasificarea vegetaţiei lemnoase (Classification of forestry vegetation depending on amplification of the human influence)

Ilica Alexandrina: Câteva opinii legate de împădurirea terenurilor degradate (Opinion regarding degraded lands afforestation)

Budeanu Marius: Resursele genetice forestiere (Conservation of forest genetic resources of Mureş county)

Vasile Diana, Bolea Valentin: Compararea calităţii aerului din Parcul Naţional Piatra Craiului cu alte Parcuri Naturale şi Naţionale din ţară (Air quality of Parcul Naţional Piatra Craiului compared with another Naturals and Nationals Parks of our country)

Iacob Cornel: Amenajarea Groşii Ţibleşului (Study regarding basic tehnical solutions of Groşii Ţibleşului and Stâmbu Băiuţi forestry districts managements)

Niţoi Ion: Evoluţia procesului de cărpinizare în bazinul râului Homorod (The hornbeaming process evolution, in the Homorod river basin)

Popescu Eugen, Bolea Valentin: Arboretele experimentale de la Mintia la vârsta de 40 de ani (Experimental trees stands near Mintia – Deva have reach 40 years)

Blaj Robert: Valorificarea superioară a masei lemnoase pe raza Direcţiei Silvice Sibiu (Superior trade of wood assortments in Sibiu Forest Direction in context of sustainable Management of Forest and in correlation with market claim)

Bereziuc Rostislav, Alexandru Valeria, Ciobanu Valentina: Necesitatea revizuirii normativului pentru proiectarea drumurilor forestiere (Necessity of standard revisoin for forestry road projection)

Bolea Valentin, Vasile Diana: Bogăţia şi diversitatea floristică-indicatori calitativi în ecosistemele forestiere destinate creşterii controlate a vânatului (Flora composition, richness and specific diversyti-qualitativ indicators in forest ecosystems with game)

Ene Costel: Consideraţiuni privind resursele regenerabile de energie (Consideration regarding the source of regenerabile energie)

Iacob Cornel, Giurgiu Ioan: Cercetarea silvică braşoveană în ultimul deceniu Staţiunea Braşov împlineşte 60 de ani de activitate (Forest Research Station Braşov to reach 60 years of activity)

Popescu N Eugen: Profesorul Al. Săvulescu -întemeietorul Staţiunii de Cercetări Silvice Braşov (Professor Al. Săvulescu the founder of Forest Research Staion Braşov)

Săvulescu Alexandru: Memoriu de activitate al Conferenţiarului Alexandru Săvulescu întocmit în 1965 (Memorial of activity)

Popescu N Eugen: Propunere privind atribuirea denumirii de “Al.Săvulescu” la Staţiunea ICAS Braşov (Proposal regarding to name “Alecsandru Săvulescu” the Forest reserch Station Braşov)

Popescu N Eugen: Omagiere a dr.ing.Radu Stelian la împlinirea vârstei de 80 de ani (Homage of dr.ing. Radu Stelian who reach 80 years)

Gava Mihai: Dr.ing.Vlase Ilarion la vârtsta de 85 de ani

Gava Mihai: Omagiere postumă a memoriei dr.ing. Petru Ciobanu (Postum homage of memory of dr.ing. Petru Ciobanu)

 

 

 

26. Revista de Silvicultură şi Cinegetică

Anul XV/26/2010

 

 

Cuprins/Content

 

Gheorghe Gavrilescu, Valentin Bolea, Diana Vasile: Încetarea agresiunilor împotriva arborilor – primul pas în acţiunea de diminuare a boxidului de carbon din aer (Stopping aggression against trees – first step to reduce CO2 in the air)

Maurice Bonneau: Les analyses de sol le diagnostic foliare comme indicateurs de gestion durable (Analiza solului şi diagnoza foliară ca indicatori de gestionare durabilă)

Marin Marcu, Viorela Marcu: Degradarea mediului şi violenţa fenomenelor meteorologice la Braşov (Environmental degradation and violence of meteorological phenomena in Brasov)

Valentin Bolea, Diana Vasile, Monica Ionescu: Diagnozele foliare de la Copşa Mică (Foliar diagnosis in Copşa Mică)

Flaviu Popescu, Eugen Popescu: Măsuri de stimulare în gestionarea durabilă a pădurilor din România (Supports for sustainable management of Romanian forests)

Ioan Terea: Gestionarea durabilă a pădurilor în condiţii de criză (Sustainable forest management under crisis conditions)

Marian Constantin, Alina Constantin, Anca Todoran Ciurduc, Cristina Mărgeanu: Model al evoluţiei speciilor incluzând acţiunea factorilor de presiune – partea a II a: model matematic (Model of evolution of species including the action of pressure factors – Part II: mathematical model)

Marius Ureche: Evaluarea riscului de atac de Hylobius abietis L. în plantaţiile tinere de răşinoase din munţii Cibinului (Risk assessment review of Hylobius abietis L. in young pine plantations in Cibin mountains)

Elisabeta Ţuluca: Produsele forestiere accesorii un “trend” ascensional în asigurarea siguranţei şi securităţii alimentare (Use of forest by-products an ascending trend to ensure safety and food security)

Pompiliu Ilica: Prima conferinţă internaţională. Energia din lemn în România – Sisteme moderne de energie din lemn: o nouă oportunitate pentru România şi Europa de Sud-Est (First international conference Wood energy in Romania – modern wood energy: a new opportunity for Romania and South-Eastern Europe)

Ion Micu: Răpitoarele mari din România între pasiuni şi realitate (Large carnivores in Romania between passion and reality)

Georgeta Ionescu, Claudiu Paşca, Ramon Jurj ş.a: Interacţiunea castorului (Castor fiber) cu alte specii din macrofauna râurilor (Interaction of beaver (Castor fiber) with other species of macrofauna rivers)

Rostislav Bereziuc, Valentina Ciobanu, Dumitru Duşcu, Ovidiu Brânzea: Aplicaţii ale metodei corelaţiei în unele cercetări referitoare la dezvoltarea reţelelor de rumuri forestiere (Use of the correlation method in some research on forest road network development )

Pavel Horj: Propunerea legislativă privind drumuri şi căi ferate forestiere (The legislative proposal on forestry roads and railways)

Gheorghe Comşiţ: Bâlbâieli legislative (Legislative stammers)

Mihai Gava: Dr. ing. Amzică Aurel, model de profesionalism şi comportament civic (Dr. Aurel Amzică – model of professionalism and civic behavior)

 

 

 

27. Revista de Silvicultură şi Cinegetică

Anul XV/27/2010

 

 

Cuprins/Content

 

Valentin Bolea: În dialog cu cititorii şi colaboratorii (Dialogue with readers and contributors)

Marian Stoicescu, Mihai Ionescu, Gheorghe Gavrilescu: Scrisoare deschisă către Prim-ministrul Guvernului României (An open letter to the Prime Minister of the Romanian Goverment)

Maurice Bonneau: Stations forestières et changement climatique (Staţiunile forestiere şi schimbările climatice)

Aurel Teuşan, Ştefan Teuşan: Certificarea pădurilor: pe trei cărări spre acelaşi obiectiv (Forest Certification: three ways toward the same goal)

Valentin Bolea, Dănuţ Chira, Florentina Chira, Costel Mantale, Vasile Solomon: Reconstrucţia ecologică a căstănişurilor din România afectate de cancerul scoarţei (Ecological rehabilitation of chestnut forests affected by chestnut blight in Romania)

Valentin Bolea, Dănuţ Chira, Florentina Chira, Costel Mantale, Diana Vasile: Turismul în pădurile cu castan de la Baia Mare (Tourism in the chestnut forests of Baia Mare)

Cristian D. Stoiculescu: Făgetele României, în context european, sub influenţa schimbărilor climatice (I) (Romanian beech forests, in the European context, under the influence of climate change (I)

Cristian D. Stoiculescu: Dr. ing. Nicolae Pătrăşcoiu, personalitate emblematică a silviculturii române (Dr. Nicolae Pătrăşcoiu, emblematic personality of Romanian forestry)

Diana Vasile, Filofteia Negruţiu, Valentin Bolea, Ioana Bîlea: Tezaurul de floră din Parcul Naţional Piatra Craiului în comparaţie cu flora din PN Porţile de Fier şi PN Munţii Rodnei (Floristic richness of the Piatra Craiului National Park compared with Porţile de Fier PN and Munţii Rodnei NP)

Dorin Dan Bunea: Bradul – între tradiţia de Crăciun şi ecologie (Silver fir tree – between Christmas tradition and ecology)

Sorin Geacu: Populaţii actuale şi extincte de cerb lopătar în judeţul Tulcea

(Current and exctinct Fallow Deer populations in Tulcea County)

Ion Micu: Managementul ursului brun în România după 1989 (Management of brown bear in Romania after 1989)

Aurel Ungur: Quo vadis, Regia Naţională a Pădurilor?(Quo vadis National Forest Administration?)

Costel Ene, Cornel Vlad: Consideraţiuni privind definiţia juridică a pădurii din Legea nr. 46/2008 – Codul Silvic. (Considerations on the forest definition in Law no. 46/2008 – Forest Code)

Alexandrina Ilica: Observaţii şi propuneri de modificare a Codului Silvic (Comments and proposals to amend the Forest Code

Alexandrina Ilica, Gheorghe Gavrilescu: Premiile anului 2010 acordate de Societatea “Progresul Silvic “(The prizes given by “Forest Progress” Society in 2010)

Gheorghe Gavrilescu, Ion Florescu: Raportul de activitate ” în iulie-decembrie 2009 şi Programul de activitate pe anul 2010 (Activity Report of “Forest Progress” Society in July-Decembre 2009 and activity program for 2010)

Rudolf Roesler: Rudolf Röesler – biografie (Rudolf Röesler – biography)

Marin Marcu: Împreună, în băncile studenţiei – la aniversarea profesorului octogenar Nicolae Doniţă (Student friends (on 80th anniversary of Prof. Nicolae Doniţă)

Valentin Bolea: Dr. inginer Vadim Leandru la 85 de ani (Dr. Vadim Leandru at 85th anniversary)

Mihai Daia: La 125 de ani de la naşterea marelui silvicultor Marin Drăcea (On the 125th anniversary of the birth of the great forester Marin Drăcea)

 

 

 

28. Revista de Silvicultură şi Cinegetică

Anul XVI/28/2011

 

 

Cuprins/Content

 

Mihai Ionescu: Apel pentru necesitatea aplicării legislaţiei în vigoare pentru gestionarea durabilă a pădurilor din România (Appeal for need to implement the existing legislation for sustainable forest management in Romania)

Valentin Bolea: Valorificarea lucrărilor publicate în Revista de Silvicultură şi Cinegetică (I) (Valorisation of papers published in Review of Silviculture and Cynegetics (I))

Maurice Bonneau: Quelles forêts fertiliser? Quels moyens? (Ce fel de păduri necesită fertilizări? Prin ce mijloace?)

Ion I. Florescu, Gheorghe Craiciu, Alexandru Roşu, Gheorghe Gavrilescu: Particularităţi privind aplicarea tratamentelor în pădurile din Câmpia Vlăsiei

(Particularities of treatments in the forests of the Vlăsiei Plain)

Ionuţ Buţia: Caracteristicile ramurilor în arboretele tinere de plopi negri hibrizi din OS Lacu Sărat (Characteristic of branches in young hybrid poplar stands from Lacu Sărat Forest District)

Stelian Radu, Corina Coandă, Iovu Adrian-Biriş: Abordări noi privind criteriile şi indicatorii folosiţi la evaluarea ecologică a pădurilor virgine (New approaches on the criteria and indicators used in evaluation of virgin forests)

Stelian Radu: Dr. ing. Ilie Muşat la 80 de ani (Dr. Ilie Muşat at 80 years)

Valentin Bolea, Dănuţ Chira, Radu Munteanu, Diana Vasile, Costel Mantale, Katalin Peter, Gheorghe Roman: Arborii excepţionali din făgeto-brădetul de la Şinca Veche (Munţii Ţaga, Braşov) (Exceptional trees in mixed forests of European beech and Silver fir in Ţaga Mountain (Şinca Veche, Braşov)

Valentin Bolea: Societatea “Progresul Silvic” în Anul internaţional al Pădurilor 2011 (Society “Forest Progres” in the international year of the forest 2011

Valentin Bolea: Ziua silvicultorului – ediţia 21 – în contextul Anului internaţional al pădurilor – 2011 (21st edition of the “Forester day”

Cristian D. Stoiculescu: Breviar informativ asupra stării Parcului Naţional Bucegi (Breviar of information on Bucegi National Park status)

Diana Vasile, Valentin Bolea,George Sârbu, Livia Boieru: Aspecte ale calităţii aerului din Parcul Naţional Piatra Craiului (UPVI Bârsa Groşet, ua 59 şi ua 60) în anul 2009 (Aspects of air quality in Piatra Craiului National Park (UPVI Bârsa Groşet, ua 59 and ua 60) in 2009)

Marius Budeanu: Noi aspecte privind originea şi evoluţia molidului european (Picea abies (L.) Karst) (New aspects concerning the origin and evolution of the European Norway spruce (Picea abies (L.) Karst)

Ioan Cotârlea: Experimente silvice de succes realizate de ICAS şi D.S. Sibiu în ultimele trei decenii (Forest experiments performed by ICAS and DS Sibiu in the last three decades)

Aurel Teuşan, Ştefan M. Teuşan: Bradul alb – mai mult decât o specie silvică? (Silver fir – more than a forest species?)

Aurel Teuşan: De la perdelele forestiere la sistemele agrosilvice. Un tur de orizont (From forest belt to the agro-sylvic systems.)

Aurel Teuşan: Rumänien braunbären, ein beachtliches Naturkapital in europäischer Konstellation (Ursul carpatin, parte a capitalului natural românesc în constelaţia europeană)

Ilie Muşat: Evaluarea eficienţei economice şi ecologice a perdelelor forestiere de protecţie a câmpului (Evaluation of economical and environmental efficiency of field protection forest belts)

Marius Ureche: Răspunsul dăunătorului Hylobius abietis L. faţă de diferiţi atractanţi naturali sau sintetici (Responce of Hylobius abietis to different natural and sinthetic atractants )

Petre Bradosche: O privire actuală asupra punerii în valoare a pădurii. I – Despre gestiunea forestieră şi planificarea ei (Present view on wood evaluation. I – Forest management and planning)

Sorin Geacu: Cerbul lopătar în zona Tismana (Fallow dear în Tismana zone)

Rudolf Rösler: Über den Karpatischen Braunbären (Ursul brun carpatin)

Gheorghe Amzică: Cercetătorul Mihai Gh. Gava (Researcher Mihai Gh. Gava)

Gheorghe Gavrilescu: Reglementări, dar nu şi efecte (Regulations without effects)

Gheorghe Gavrilescu: Raportul de activitate a Societăţii “Progresul Silvic” pentru anul 2010 şi Programul de activitate pentru 2010-2011 (Activity Report of Society Forestry Progress” for 2010 and Activity Program for 2010-2011)

Gheorghe Gavrilescu: Comunicat – Ziua Silvicultorului (Communicated by theForesters Day”)

Aurel Ungur:Pădurea pentru oameni! Cine apără pădurile României? (Forest for the people! Who protects Romanian forests?)

 

 

 

29. Revista de Silvicultură şi Cinegetică

Anul XVI/29/2011

 

 

Cuprins/Content

 

Valentin Bolea: Valorificarea lucrărilor publicate în Revista de Silvicultură şi Cinegetică (II) (Valorization of papers published in Journal of Forestry and Cynegetics (II)

Aurel Teuşan:  În lumina anului Internaţional al Pădurilor. Pădurea privată în Germania postbelică (In the light of the International Year of Forest. Private forests in postwar Germany)        

Aurel Teuşan:Pădurea, bradul şi cervidele în Germania şi ţările învecinate (Forest, Silver fir and deers in Germany and in the neighbouring countries

Petre Bradosche: O privire actuală asupra punerii  în valoare a pădurii. Partea a II-a Economia forestieră, parte a economiei naţionale (An actual look concerning  forest valorisation. Part II. Forest economy, part of the national economy)

Ioan Blada : Project: Restoration Forest habitats from the Pietrosul Rodnei Biosphere Reserve (III) (Restaurarea habitatelor forestiere din Rezervaţia Biosferei Pietrosul Rod­nei (III)

Nicolae Pătrânjan: Parcul Dendrologic “Ion Vlad” din  Alba Iulia (Dendrological Park “Ion Vlad” of  Alba Iulia)

Valentin Bolea, Diana Vasile: Exemplare celebre ale speciei Quercus robur L. (Common oak (Quercus robur L.) famous trees )

Valentin Bolea, Gruiţă Ienăşoiu:  „Regele molizilor” din Poiana Braşov („King of spruce” from Poiana Braşov)

Valentin Bolea, Casian Balabasciuc, Florescu Ion, Stoiculescu C.D.: Proiect de lege privind conservarea arborilor excepţionali din România (Law draft on conservation of exceptional trees in Romania)

Valentin Bolea: Simpozion – Revista Pădurilor: Idealurile Revistei Pădurilor în atenţia redacţiei Revistei de Silvicultură şi Cinegetică (Journal of Forests ideals in attention of Journal of Forestry and Cynegetics editors)

Valentin Bolea: Simpozion – Maramureş: Crearea „pădurii urbane Baia Mare”în amintirea dr. ing. Dorel Cherecheş -– militant curajos pentru un aer mai curat în oraşele României (Symposium – Maramureş: Creation of  „Baia Mare Urban Forest” in Dorel Cherecheş memory )

Diana Vasile, Katalin Péter: „Regele stejarilor”de pe păşunea din Homorod (“King of oaks” from the Homorod pasture)

Marius Budeanu , Stelian Găbrian: Testarea valorii genetice a molidului [Picea abies (L.) Karst.] braşovean în culturi comparative multistaţionale (Testing of Norway spruce [Picea abies (L.) Karst.] genetic value in comparative trials in several forest sites)

Dorin Dan Bunea: Livada seminceră de brad (Abies alba Mill.) Avrig (Silver fir (Abies alba Mill.) orchard of Avrig )

Costel Stan : Consideraţii asupra regenerării naturale a făgetelor, pe raza Ocolului Silvic Curtea de Argeş (Considerations on European beech natural regeneration in Curtea de Argeş Forest District)

Ionuţ Buţia: Particularităţi privind structura dimensională a ramurilor în culturile de plopi negri hibrizi din O.S. Lacu Sărat (Particularities of branch dimension in hybrid poplar stands in Forest District of Lacu Sărat)

Costel Dolocan: Starea actuală şi structura pădurilor din bazinul Mostiştei (Current status and the forests structure of Mostiştea Basin)

Ionel Ban: Studiul proceselor fiziologice la puieţii de Buddleia davidii Franch. şi Campsis  radicans Seem., obţinuţi din butaşi, în condiţii semicontrolate (Study of physiological processes on Buddleia davidii Franch. and Campsis radicans Seem. plants obtained from cuttings in semi-­controlled conditions)

Ilie Popescu, Valentin Grigore: Posibilităţi comode de lărgire a bazei energetice destinate întreţinerii culturilor de pepinieră (Opportunities for enlarging the energetic basis for maintaining nursery crops)

Valentin Grigore, Ilie Popescu, Ion Cristea: Cercetări privind influenţa înrădăcinării puieţilor  asupra forţelor de rezistenţă la smulgere (Influence of seedling rooting on their resistance to uprooting forces)

Alexandrina Ilica: Din experienţa unui ocol silvic de munte (From the experience of an mountain Forest District)

Marius Ureche: Ritmul activitaţii locomotorii a dăunătorului Hylobius abietis L. (Locomotor’s activity rhythm of Hylobius abietis L.)

Lucian Dincă ,  Maria Dincă: Trufele – o bogăţie a ecosistemelor forestiere, prea puţin cunoscută de către silvicultori (Truffles – a richness of forest ecosystems, too little known by foresters)

Gheorghe Gavrilescu: Scrisoarea  conducerii „Societăţii Progresul Silvic”(„Forest Progress” Society leadership letter)

Gheorghe Gavrilescu: Profesorul dr.h.c. Cicerone Rotaru  distins de Societatea “Progresul Silvic”cu diploma de excelenţă pentru întreaga activitate (Ph D Cicerone Rotaru honored by „Forest Progress” Society with Diploma of excellence for the whole activity)

Iovu Adrian Biriş:Acordarea premiilor Societăţii „Progresul Silvic” pentru lucrările de cercetare din 2010 (Forestry Progress Society Awards for the research works of 2010)

Ion Cioară: Dezbaterea internaţională cu tema: „Pădurile, plămânii verzi ai Planetei, încotro?”(International debate: „Forests, green lungs of the planet, where to?”)

Stelian Radu, Corina Coandă: „Viaţa forestieră” – o reuşită revistă tehnico-ştiinţifică în slujba pădurilor României mari, interzisă de regimul comunist, aproape necunoscută generaţiei actuale de silvicultori (I) (Forestry Life” – a successful technical and scientific journal, in the Romanian forests service, prohibited by the communist regime, almost unknown to the present foresters generation (I)

Aurel Amzică: Războiul şi onoarea prof. univ. dr. ing. Teodor P. Bălănică (The war and the honor of professor Teodor P. Bălănică)

Mihai Florin Ionescu: Dr. ing. Mihai Ionescu la 80 de ani (Mihai Ionescu at 80 years)

Cristian Stoiculescu: Rudolf  Rösler – bibliofil, bibliograf, cartograf, grafician şi pictor (Rudolf  Rösler – bibliophile, bibliographer, cartographer, designer and painter)

Cristian Stoiculescu: Prof. dr. Gerhard Thielcke, protector internaţional al  mediului şi naturii (Prof. Gerhard Thielcke, international protector of the environment and nature)

Rudolf Rösler,  Dietlinde Rösler: Dr. Gheorghe Nedici, 70 ani de la deces (Gheorghe Nedici, 70 years after death)

Rudolf Rösler,  Dietlinde Rösler: Ing. silvic Julius Michael Frölich, 130 ani de la naştere (Forestry engineer Julius Michael Frölich, 130 years after birth)

 

Acest articol a fost publicat în Revista. Salvează legătura permanentă.

Comentariile nu sunt permise.